SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „Заедно“

Проект „Заедно“

Проект „Заедно“: Партньорство с деца и младежи за по-добро реализиране на техните права при преодоляване на кризисни ситуации, като Ковид-19 и други извънредни обстоятелства

Проектът „Заедно“ има за цел да допринесе за включването на правата на децата в отговор на кризисни ситуации в целия ЕС, като даде възможност на децата и младите хора, живеещи в уязвими семейства  и в алтернативна грижа, да участват пълноценно в решения на местно, регионално и национално ниво по всички въпроси, които ги засягат.

Защо има нужда децата и младежите да участват в публичния процес на вземане на решения?  

Значимото участие на децата и младите хора в процеса на вземане на обществени решения е от съществено значение, за да се разбере какви са техните нужди по време на криза и как да работим заедно, за да вземем решения, които включват и техните мнения.

Това важи за всички деца и младежи, но децата и младежите в алтернативна грижа и в несигурна семейна среда  са сред тези, които са изложени на най-висок риск от бедност и социално изключване и често се сблъскват с други форми на неравностойно положение, които създават бариери за тяхното участие в обществото.

По време на кризи, като пандемията от Covid-19, гласовете на децата и младите хора често се пренебрегват от правителствата и лицата, вземащи решения, което може да доведе до публични политики, които оказват негативно влияние върху живота им у дома, образованието, което получават, и психичното им здраве, наред с други въпроси[1].  С настъпването на следващи кризисни ситуации, като например увеличаването на разходите за живот и климатичните кризи, които заплашват да окажат по-нататъшно въздействие върху живота на децата и младите хора, трябва да гарантираме, че техните гласове се чуват и вземат предвид в процесите на вземане на публични решения.

Когато децата и младите хора допринасят или сами вземат решения и влияят на промените около тях, решенията и произтичащите от тях действия е по-вероятно да бъдат много по-релевантни за техния живот и по този начин по-ефективни. Децата и младите хора трябва да бъдат подкрепяни, за да участват смислено в разработването на планове за реагиране при извънредни ситуации. Това е не само тяхно фундаментално право на участие, но също така житейският им опит ги прави ключови в идентифицирането на това как изглеждат добрите решения.

Как можем да подобрим участието на децата и младежите в публичните процеси на вземане на решения?

За да  постигнем такъв подход, базиран на правата на децата и конкретно правото им на участие, е необходимо да се подобри капацитетът на професионалистите, работещи с и за децата и младите хора, както и този на властите, за да могат да отстояват правата на децата в ежедневната си работа и при вземането на решения относно политиките и законите за закрила на детето.

Следователно възприемането на подход на сътрудничество, който включва деца, млади хора, професионалистите, работещи за и с тях, и публичните органи, е единственият начин ефективно да се осигури пълноценно участие на децата и младежите в отговор на кризисни ситуации.

В отговор на това целите на този проекта са:

  1. Децата, младите хора и професионалистите, които ги подкрепят, както и лицата, отговарящи за съставянето на политики, да подобряват капацитета си да работят в партньорство в процесите на вземане на публични решения, за да гарантират, че нуждите и опасенията на децата и младите хора, живеещи в несигурни семейна среда  и в алтернативна грижа, са  взети предвид в отговор на кризисни ситуации.
  2. Децата и младежите, живеещи в несигурна семейна среда  и в алтернативна грижа, да участват смислено в идентифицирането, разработването и застъпничеството за препоръки за политики, които включват отговор на кризисни ситуации, съобразени с правата на децата и тяхното право на участие.

 Целеви групи

Проектът е насочен към деца и младежи, живеещи в алтернативна грижа и в уязвимо семейно положение, както и към професионалистите, които работят с тях (като учители и социални работници) и политиците/законодатели.

Ключови дейности

В рамите на проекта ние ще разработим и реализираме:

  • Програма за обучение на връстници за деца и младежи, за да се изгради техният капацитет за пълноценно участие в процеса на вземане на публични решения.
  • Онлайн курс и програма за повишаване на информираността сред лицата, вземащи решения в обществото, и професионалистите, които работят за и с деца и млади хора, за това как да се подобри участието на децата и младежите в застъпничеството.
  • Информационни видео клипове, създадени за деца от деца и младежи, с цел надграждане на знанията им за техните права и как могат да изразят мнението си.
  • Информационни уебинари за професионалисти и лица, вземащи решения, за да повишат знанията си за това как децата и младите хора искат да бъдат включени в отговорите на извънредни ситуации.

Препоръки към съставянето на политики за това как да се подобри участието на децата и младежите в при вземането на решения при извънредни ситуации също ще бъдат разработени и популяризирани сред лицата, вземащи решения в България, Унгария, Италия и Испания.

Участие на деца и младежи

Детското и младежкото участие е неразделна част от всички дейности по проекта. Във всяка страна – партньор по проекта ще бъдат сформирани национални детски и младежки консултативни съвети, за да се гарантира, че гласовете на децата и младежите, живеещи в алтернативна грижа, и уязвими семейства се чуват навсякъде. Ролята на тези групи ще включва подкрепа в разработването на програмата за обучение, видеоклипове и препоръки, както и провеждане на обучението за връстници, като обучители на връстници.

Партньори в проекта

  • SOS Children’s Villages International.
  • SOS Детски селища в България, Унгария, Италия и Испания.

Финансиране: Проектът е финансиран в размер на 80% от общите разходи от Европейския съюз и от SOS Детски селища.

Продължителност: 24 месеца (октомври 2022-2024).

 Съ-финансирано от Европейския съюз. Изразените тук мнения и възгледи са на SOS Детски селища България и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито финансиращият орган носят отговорност за тях.

[1] Report on findings from #CovidUnder19 survey “Children’s Rights during Coronavirus: Children’s Views and Experiences”, Terre des Hommes, 2020.


Още за проекта:

Резултати от Проучване сред деца и младежи

Младежки съвет в София (1-2 Февруари 2023)

Детски съвет в Трявна (Декември 2022)

Проект „Заедно“ стартира (Ноември 2022)