SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Общи условия за ползване на сайта sosbg.org

Общи условия за ползване на сайта sosbg.org

Добре дошли на интернет страницата на Сдружение SOS Детски селища България.

Настоящите „Общи условия за ползване”, както и съответните относими закони, регламентират достъпа до и ползването на уебсайта на сдружение „SOS Детски селища България“, по-нататък наричано „Сдружението“. Молим Ви да се запознаете внимателно с тях тъй като с посещаването и/или ползването му Вие приемате общите условия и се съгласявате да ги спазвате.

Тази Интернет страница е собственост и се поддържа от Сдружението. Същото е регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. 8027 / 1990 г. като българско юридическо лице с нестопанска цел, действащо в обществена полза с адрес на управление 1618 София, ул. Паскал Тодоров 8А, телефон: 02/818 49 40; 02/955 70 00, факс: 02/8184930, е-mail: office@sosbg.orgСдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20021009009.

Редовен член е на международната организация за социално развитие SOS Children’s Villages International, обединяваща самостоятелни национални SOS асоциации в 134 страни по света.

Общите условия за ползване на уебсайта на Сдружение SOS Детски селища България се отнасят за настоящият сайт на Сдружението. Същият съдържа връзки и към други уебсайтове на Сдружението в Интернет, в които може да има условия, различни от настоящите. В случай че посещавате тези други уебсайтове, Ви молим да се запознаете с техните условия, тъй като последните могат да се различават от настоящите „Общи условия за ползване”  на уебсайта  на Сдружението.

Много от елементите на уебсайта /като например (но не само) търговски марки, търговски наименования, логотипи, снимки, видео, музика, текстове и графичния дизайн на уебсайта (наричани по-нататък Съдържание)/ са защитени от националните, европейски и международни закони, уреждащи авторските и други права на интелектуална собственост. Защитата на тези права налага спазването на предвидените в посочените закони, както и изложените по-долу, ограничения.

Ограничения

Този уебсайт и съдържанието му могат да бъдат ползвани единствено за лични информационни  и дарителски цели и при спазване на всички авторски и други права на интелектуална собственост.

Уебсайтът и съдържанието му /в цялост или отделни негови части/ не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявани, излъчвани, променяни по какъвто и да е начин, и/или да бъдат ползвани за търговски цели.

В този уебсайт може да има връзки към външни уебсайтове. Същите са единствено за Ваше улеснение и Сдружението не носи отговорност за собствеността и операторите на тези уебсайтове, както и за услугите, предоставени чрез тях, нито за тяхното съдържание. Сдружението не поема задължения, не приема и не се обвързва с условия, гаранции или каквито и да било други декларации, свързани с тях, (включително, но не само задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Нямате право да премахвате материали, качени на този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала. 

Отговорност

Нито Сдружението, нито което и да е друго лице, участвало при създаването, изграждането или предлагането на уебсайта, не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични вреди, произтичащи от ползването на уебсайта и/или услугите (включително отговорност за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на Сдружението.

Сдружението не носи отговорност за никакви вреди на Вашето компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, ползване или разглеждане на Уебсайта или ползване на съдържанието му.

Хипервръзки

Разрешено е създаването на хипервръзки към уебсайта, както и на т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на уебсайта.

Не е разрешено посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове”) с цел системно извличане на информация за него или за функционално привързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда уебсайта в рамките на друг уебсайт.

Гаранции

Вие ползвате и разглеждате този уебсайт на Ваша отговорност. Освен ако изрично не е указано друго, всичко в този уебсайт се предлага на база „във вида, в който е” и „доколкото е налично”.

Сдружението изрично отказва гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, включително, но не само гаранции за задоволително качество, пригодност за определена цел или ненарушаване на правата на интелектуална собственост в максимално допустимите от  закона рамки.

Сдружението не дава гаранция, че уебсайтът и информацията в него ще отговарят на личните изисквания на отделния потребител, че ще бъде осигурено непрекъснато, навременно, сигурно или без поява на грешки ползване. Сдружението не дава никакви гаранции за резултатите, които могат да бъдат получени от ползването на уебсайта.

Злоупотреба

Забранено е ползването на уебсайта или на съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й.

Не е разрешено ползването на уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части.

Забранено е ползването на уебсайта, смятано в границите на разумното за представляващо или насърчаващо поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на която и да е държава.

Лична отговорност

Ползването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от уебсайта, е по Ваша преценка и на Ваша отговорност.
Вие поемате задължението да компенсирате Сдружението за понесени от него загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо Сдружението във връзка с ползването от Вас на уебсайта или услугите.
Потребителското име и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни през уебсайта, са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети лица, нито ползвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на Вашето потребителско име и парола.
Вие сте уведомен, че използването на комбинацията от паролата и потребителското име представляват Вашето разрешение за вход. Вие сте наясно, че ще носите отговорност за всяко действие, регистрирано след използването на вашето потребителско име и парола. Поради товa е необходимо да вземете  подходящи мерки с цел потребителското име и паролата да бъдат разкривани само на упълномощени лица.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате нашия уебсайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за Вашия достъп, като например Вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции на сайта ни представляват най-голям интерес за Вас, с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия уебсайт по–интересен и по–удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да ползвате повечето секции на уеб страницата без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от Вас данни единствено, ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от Вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

Поверителност и защита на личните данни

Сдружението обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

Пренос на лични данни до трети лица

Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на Сдружението, не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. Сдружението гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност.

Сдружението е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще ги предпазва от случайно или незаконно унищожаване или загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните Ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

Деклариране на лични данни

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Сдружението, вие декларирате, че:

1. Предоставяте Вашите лични данни доброволно;

2. Давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Сдружението съгласно настоящите Общи условия и действащите в Република България нормативни актове;

3. Давате Вашето съгласие да Ви изпращаме съобщения относно дейността на Сдружението, включително организираните от нас кампании и начина на разходване на дарените ни средства, както и да се свързваме с Вас по телефон или друго техническо средство по въпроси, свързани с направените от Вас дарения или за възстановяване на прекъснати от Вас периодични дарителски вноски.

4. Имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или да оттеглите вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до Сдружението;.

5. Запознат/а сте с правата Ви на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до Сдружението, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;

Поверителност на лична финансова информация

Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни  на Сдружението, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на paypal.com, еPay.bg. След завършване на регистрацията в специализираната секция на уебсайта заявената сума за дарение се превежда автоматично към дарителската сметка на Сдружението.

Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на paypal.com, еPay.bg.

Промени в общите условия и в поддръжката на уебсайта

Сдружението може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички  изменения и поправки, поради което е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за ползване.
Сдружението може по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта.
Сдружението може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел обновяване на съдържанието или по друга причина.
Сдружението си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Разрешаване на спорове

Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.

Всякакви спорове,  породени  от настоящите  Общи условия – освен ако бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок от 60 (шестдесет)  дни след получаването на искането на някоя от страните, се отнасят за разрешаване пред компетентния български съд.

В никой случай Сдружението не отговаря за инцидентни, преки или косвени вреди или загуби.