SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Подкрепете дете

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какви услуги предлага SOS Детски селища?

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

  • Подкрепа на семейството и превенция на разделяне на деца от техните семейства

Програмата „Подкрепа на семейството“ е насочена към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си, като оказва социална и психологическа помощ на семействата, за да могат да се грижат по-добре за своите деца. Съдействаме на родителите за това децата да получават закрила, здравна грижа, образование и развитие. Подкрепяме ги да започнат работа и да подобрят условията си на живот. Програмата се предоставя в SOS Консултативните ни центрове в София, Перник, Велико Търново и Габрово. В резултат от нашата работа в 95% от случаите семействата са подобрили грижата за децата си и е предотвратена раздялата на деца и родители.

  • Семеен тип грижа

SOS Детски селища предоставя приемна грижа чрез SOS приемни семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна. Деца, разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Във всяко SOS приемно семейство се отглеждат и възпитават 3-4 деца. Децата посещават училищата и детските градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от педагози, психолози, психотерапевти, логопеди и социални работници, които подпомагат тяхното развитие.

SOS Семейните домове осигуряват дом и грижа за юноши и девойки на възраст между 14 и 18 години, за които до момента на приемането им са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини, осиновяване или настаняване в приемно семейство. Те живеят заедно в апартаменти, под грижите на екип от възпитатели, които им помагат да преодолеят преживените травми от раздялата със семейството им, да изградят умения за самостоятелен живот, да завършат образование и да придобият професионална квалификация. Младежите получават пълна подкрепа за планиране на бъдещето си. SOS Семейните домове се намират в София и Велико Търновои.

В SOS Малките семейни домове живеят от 5 до 8 деца и младежи в риск, за които се грижи екип от възпитатели.

SOS Mалък семеен дом „Надежда“ в гр. Велико Търново и SOS Малък семеен дом „Чардафон“ в гр. Габрово са социални услуги, които Сдружение SOS Детски селища предоставя в партньорство с Община Велико Търново и Община Габрово.

  • Програма „Начало на самостоятелен живот“

Програма “Начало на самостоятелен живот” е основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS Семейния дом, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация. Сдружението оказва финансова помощ на младежите, които продължават обучението си в университет до завършване на висше образование и започване на работа.

  • Застъпничество за правата на детето

SOS Детски селища се застъпва за правата на децата и подкрепя семействата им в усилията им да подобрят качеството си на живот. Ние осигуряваме правото на децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят своите права.

Къде мога да получа информация как се изразходват средствата?

Подробна информация как изразходваме средствата можете да получите от годишните ни доклади, които всяка година се публикуват на сайта ни.

Как набирате средства за програмите си?

Източниците ни за финансиране са: местно фондонабиране (организираме кампании за набиране на средства, насочени както към физически лица, така и към фирми), държавно-делегирани дейности, субсидии от SOS Children’s Villages International, публични фондове.

Набраните средства предимно за деца от ромски произход ли отиват?

Ние даваме възможност на децата да живеят съобразно тяхната култура и религия, и да бъдат активни членове на обществото.

Помагаме на децата да осъзнаят и изразят своите индивидуални способности, интереси и таланти.

Осигуряваме условия на децата да получат образование и умения, от каквито те се нуждаят, за да имат успех и бъдат полезни членове на обществото.

Къде мога да получа информация за децата, какво се случва с тях и как се развиват?

В сайта и страниците ни в социалните мрежи редовно публикуваме актуални новини и събития. За допълнителна информация можете да се абонирате и за нашия електронен имейл бюлетин.

По какви критерии избирате кои деца да приемате при вас и кои не?

Децата, за които се грижим, се настаняват при нас със заповед от Отделите за закрила на детето. Критериите за прием се базират на държавните методики за социални услуги:

  • Деца, чиито родители не могат/не искат да полагат грижи за тях;
  • Деца, жертви на насилие и злоупотреба;
  • Деца, на които предстои осиновяване;
  • Деца, настанени в специализирани институции;
  • Новородени, за които няма възможност да бъдат отглеждани от техните родители.

Защо затворихте в Дрен?

Предизвикателствата на съвременния свят изискват да приемем правилните мерки, за да осигурим на децата от SOS приемните ни семейства нужните грижи и равен старт в живота, да им дадем възможност за по-добро образование, достъпна здравна грижа и пълноценно развитие. И не на последно място – подобрени възможности за контакти със своите биологични родители. За нас приоритет е развитието на децата днес и тяхната успешна житейска и професионална реализация в бъдеще.

Това са причините, поради които преместихме SOS приемните ни семейства от детското селище в Дрен в София и Перник.