SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Екип

Екип

Управителен съвет

Управителният съвет на Сдружението утвърждава стратегическите цели, визията и мисията на Сдружението и гарантира правилната им практическа реализация.

Вижте повече

Национален ръководен екип

Националният ръководен екип, управляван от Националния изпълнителен директор разработва стратегическите насоки за развитие на организацията и гарантира практическата им реализация.

Научете още

Програмен екип

Програмният екип извършва стратегическо планиране на програмната дейност, разработва нови проекти и следи за качеството на работата.

Вижте повече

Фондонабиране и комуникации

Разработва стратегиите и управлява процесите в областта Фондонабиране и комуникации в Сдружението. Реализира цялостната дейност по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители.

Научете повече

Финанси и счетоводство

Разработва и прилага финансовите стратегии и политики на Сдружението. Координира и управлява финансово-счетоводните дейности на всички структурни звена на Сдружението.

Научете повече

Човешки ресурси

Осигурява качествени системи за развитие на човешките ресурси и надеждно организационно развитие, адекватно на потребностите на променящата се среда. Координира дейностите по управление на човешките ресурси на структурните звена на Сдружението.

Вижте повече

Информационни и комуникационни технологии

Отговаря за работата на информационните и комуникационни системи, поддръжката и управлението на хардуерното и софтуерно оборудване.

Научете повече

Програма “SOS Детско селище София – Перник”

Предоставя комплекс от социални услуги за деца и семейства в риск в София, Перник, Брезник.

Научете повече

Програма “SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна”

Предоставя комплекс от социални услуги за деца и семейства в риск във Велико Търново, Габрово, Трявна.

Научете повече

 

X