SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Програма „Подкрепа за семейството“

Програма „Подкрепа за семейството“

Сдружение SOS Детски селища България подкрепя семействата да развият своя капацитет за закрила и грижа за техните деца и укрепва мрежата за защита на децата в риск и техните семейства в общността. Програма „Подкрепа на семейството“ е насочена към деца и техните родители, които са в риск от раздяла на семейството. Сдружението е лицензиран доставчик на социалната услуга „Консултативен център“ и предоставя тази услуга в градовете София, Перник, Габрово и Велико Търново.

SOS Консултативните центрове на Сдружение SOS Детски селища България предоставят услуги за деца и семейства в риск под формата на психо-социално консултиране, психологическа подкрепа, педагогическа подкрепа, подкрепа от логопед, мобилна социална услуга, групова работа за деца и техните родители, юридическа подкрепа и съдействие в сферата на здравеопазването, обучения за кандидати за осиновители и кандидати за приемни родители.

Всеки от четирите SOS Консултативни центрове предоставя социални услуги за 60 деца и 50 възрастни, грижещи се за тях, месечно, в три основни направления:

  • Гарантиране достъпа на децата до основни услуги, необходими за тяхното оцеляване и развитие, закрила и право на участие. Това включва: образователна, здравна и психосоциална подкрепа, помощ за изхранване на децата, подобряване на условията на живот, както и подкрепа за установяване идентичността на детето. Тези услуги са насочени директно към децата.
  • Подкрепа на семействата да изградят капацитет, да закрилят и да се грижат за своите деца. Това включва: подкрепа на полагащите грижи да развият своите родителски знания и умения, да осигурят постоянен източник на ресурси за осигуряване нуждите на техните деца сега и в бъдеще и да управляват своите ресурси ефикасно. Тези услуги достигат до децата чрез техните семейства.
  • Укрепване на системата за подкрепа на децата в риск и техните семейства в рамките на общността. На практика подкрепата се осигурява за членовете на обществото да се самоорганизират, така че да са в състояние да развият и изпълняват собствените си задължения по отношение нуждите на децата в риск и техните семейства. Тези услуги достигат до децата чрез тяхната общност.

SOS Консултативен център „Шанс“ гр. София стартира дейността си през януари 2007 г. В центъра се предоставят услугите: психо-социални консултации за деца; консултации с психолог и логопед; групови работи за родители, с цел развиване на родителския капацитет и споделяне на опит; групови работи за деца. За нуждите на клиентите се предоставя подкрепа и съдействие за здравна помощ, юридически консултации. Екипът подкрепя родителите в търсене на работа. SOS Консултативен център „Шанс“ развива Програма „Социална работилница за превенция на агресията в училище“ с цел развиване на социалните умения на децата за общуване и превенция на насилието между тях и повишаване капацитета на работещите с тях специалисти.
SOS Консултативен център „Шанс“ предоставя услуги за деца и семейства в изнесен консултативен кабинет в гр. Нови Искър, който беше открит по покана и с подкрепата на кмета на района.
През 2011 г. SOS Консултативен център „Шанс“ на Сдружение SOS Детски селища България получи наградата на Софийския университет за „Най-добър базов специалист“ на годината за подкрепата в обучението на студенти по социална работа.

SOS Консултативен център гр. Перник стартира дейността си през април 2016 г. Центърът предоставя индивидуална и групова работа с деца, които целят развитие и подобряване на уменията за комуникация и социално общуване. В Центъра се предоставят консултации за деца в риск и техните семейства от социални работници, психолог и логопед. Мобилният екип на Консултативния център стига до малките населени места, за да предостави подкрепа на семейства с ограничен достъп до социални и здравни услуги. Регулярно се организира и лятно училище за бъдещи първокласници – за деца, необхванати от образователната система преди училищна възраст. На децата се предоставя възможност за социализация в общността и чрез организираните съвместни празници с училища и детски градини от града и насърчаването им за включване в самодейни състави.

SOS Консултативен център гр. Габрово подкрепя деца в риск и техните семейства от януари 2007 г. на територията на Община Габрово и Община Трявна. Децата в риск и техните семейства получават специализирана подкрепа от страна на социални работници, психолог и логопед за преодоляване на конфликтни и кризисни ситуации и развитие на социални умения. На децата, клиенти на проекта, се предоставя възможност да се включат в летни училища, осигуряващи им педагогическа подкрепа по време на ваканционния период.

SOS Консултативен център гр. Велико Търново предоставя услуги за деца в риск и техните семейства в Община Велико Търново от януари 2008 г. Центърът предлага психо-социална подкрепа, образователна и логопедична подкрепа за деца, групова работа за деца и родители. Екипът е специализиран в групови тренинги за деца и родители, мобилна социална работа като обхваща района на Велико Търново и местните общности в с. Ресен, с. Шереметя, с. Водолей и гр. Дебелец. Към Центъра е изградена и устойчива мрежа от доброволци, чрез която да се мобилизират ресурсите в непосредствената общност, където живеят децата и семействата в риск. Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност в партньорство с Община Велико Търново.

SOS Консултативен център в гр. Трявна отвори врати през септември 2018 г. и се намира на територията на SOS Детско селище Трявна. Центърът е комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с проблемно поведение и противообществени прояви, както и работа с деца, с говорни дефицити.
Дейността на Консултативния център в Трявна се осъществява на територията на Община Трявна, като екипът ни се състои от социален работник, психолог, педагог и логопед.  Центърът разполага с възможност за мобилна работа и активно взаимодейства с училища, детски градини, с други социални услуги и институции на територията на общината.

Програма „Подкрепа на семейството“ се осъществява в партньорство с местните власти и партньори от други неправителствени организации и други структури, за да се гарантира, че са успешно включени в общността и в най-добрия интерес на децата.