SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

SOS Приемни семейства

SOS Приемни семейства

Семеен тип грижа

Сдружение SOS Детски селища България осигурява семеен тип грижа за деца от 0-18 години, отглеждани извън родното семейство. Основополагащ принцип в грижата за децата и младежите е гарантиране правото на грижи, защитена среда и равен шанс в живота. Сдружението предоставя приемна грижа в общност от SOS приемни семейства и по този начин деца, лишени от родителска грижа израстват в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност и успешно се включват в обществото. Във всяко SOS приемно семейство се отглеждат и възпитават 3-4 деца, момичета и момчета на различна възраст, много често родни братя и сестри.

Работата на приемните родители се подпомага от квалифицирани екипи от педагози, психолози и социални работници, които организират и подпомагат училищната и извънкласна дейност на децата, грижат се за емоционалната им стабилност и следят за осигуряване на грижа в най-добрия интерес на всяко дете.

В София и Перник са изградени общности от SOS приемни семейства, които отглеждат деца в техните собствени жилища или жилища, собственост на Сдружението. В град Трявна към SOS приемните семейства, които живеят в SOS Детско селище Трявна, са приобщени и приемните семейства от града. Те формират общност, която се подкрепя от екипа за развитие на детето и семейството на SOS Детско селище Трявна.