SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „Сигурна среда, успяващи деца“

Проект „Сигурна среда, успяващи деца“

Екипът на проект „Сигурна среда, успяващи деца“ разработи и реализира безплатен онлайн курс „ТРАВМА И АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА: ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДХОД ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, СЪОБРАЗЕН С ПРЕЖИВЯНА ТРАВМА“

Този курс има за цел да повиши информираността и познанията, свързани с въздействието на преживяна травма върху деца и младежи, настанени в алтернативна грижа. Курсът е в подкрепа на всеки, който може да влезе или е в контакт с деца и млади хора, настанени в  грижа. Курсът представя разбиране за травмата, въздействието, което тя може да окаже върху живота на децата и младите хора, както и начините за подкрепа и общуване с тези, които могат да бъдат засегнати от нея.

Участието в този онлайн курс ще помогне на всеки да:

 • Да придобие или подобри разбирането си за преживяна травма от деца и младежи и нейното въздействие върху техния живот;
 • Да идентифицира и разбира по-добре последствията от преживяната травма върху цялостното развитие на децата и младежите в грижа;
 • Да разгледа възможни начини за реакция и отговор към деца и младежи, преживели травма в рамките на своята собствена професионална роля или в качеството си на полагащ грижа за деца и младежи.

Курсът е особено полезен за:

 • Експерти от системата за закрила на детето;
 • Педагогически персонал на всички нива от образователната система;
 • Приемни родители и лица, полагащи грижа за деца и младежи;
 • Експерти от Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Професионалисти и експерти от полицията, прокуратурата, съдебната система, които работят с деца
 • Здравни работници и медиатори;
 • Всяко лице, чиято професионална роля включва работа с деца в грижа.

Курсът се състои от шест модула със следните теми:

Модул 1: Разбиране на значението на травмата и подходи за работа, съобразени с преживяна травма при деца и млади хора в алтернативна грижа

Модул 2: Разбиране на начините, по които неблагоприятните преживявания и травмата могат да повлияят на деца и млади хора, живели в грижа

Модул 3: Подкрепа за деца и млади хора, живели в грижа и преживели травма.

Модул 4: Работа със семейства, които са преживели травма

Модул 5: Подкрепа на деца без придружител или разделени от близките им – бежанци и мигранти

Модул 6: Травма и деца с увреждания и психични разстройства                

Как работи онлайн курса?

Image preview

Първите два модула са основни и предоставят ключова, базисна информация. След първите два модула може да изберете да преминете и през останалите или само през някои от тях, в зависимост от вашия избор и интерес към темите на модулите.

Всеки модул продължава приблизително 30-40 минути, като вие имате свободата и времето да се обучавате самостоятелно, в удобно за вас време, без да губите прогреса си по модулите, които вече сте преминали.

Онлайн курсът е базиран върху  Ръководство за прилагане на подход за грижа за деца, съобразен с преживяна травма” , което може да свалите безплатно от тук: https://sosbg.org/content/uploads/2021/05/Praktichesko-rukovodstvo-final.pdf

Всеки от модулите е с интерактивно съдържание, видео, анимации, упражнения, насоки към допълнителни ресурси и тест за проверка на знанията.

 За да се включите в онлайн курса е необходимо първо да се регистрирате с потребителско име и парола.

Можете да започнете курса тук: https://childhub.org/bg/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care

Още за проекта „СИГУРНА СРЕДА ЗА УВЕРЕНИ ДЕЦА“:

През април 2020 Сдружение SOS Детски селища започна изпълнението на нов проект: „СИГУРНА СРЕДА ЗА УВЕРЕНИ ДЕЦА: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“.

Всички деца, за които се е наложило поради различни причини да изживеят раздяла със своите родители, преживяват травма като емоционален отговор на тази раздяла, която ако не бъде изцелена, може да се превърне в сериозен риск за тяхното бъдещо развитие и израстване. Децата, които се настаняват в различни форми на алтернативна грижа са се сблъскали с много трудности и стресови фактори, като например неглижиране, физическо или психическо насилие, емоционално пренебрегване или дори сексуално насилие. В повечето случаи на деца, изведени от семействата си, те не са получили достатъчно подкрепа от своите родители и близки, тъй като самите те са преживявали криза или са развили различни зависимости, болести или травми. В други случаи децата стават свидетели на домашно насилие, което също може да нанесе нелеки психични наранявания.

Ако професионалистите, които се грижа за деца, настанени в алтернативна грижа не са достатъчно добре подготвени да работят с деца, преживяващи травма и не обръщат достатъчно внимание на травматичната история на детето, те биха могли да изтълкуват погрешно реакцията срещу травмата като поведенчески трудности, изоставане в развитието, дефицит на внимание и хиперактивност, или друга „диагноза“.

Децата, страдащи в резултат от травма, не могат напълно да се поддадат на интервенции, грижа и образование, докато не бъдат преди това стабилизирани, а травмата им отработена.

Следователно всички полагащи грижи и професионалисти работещи с деца в алтернативна грижа трябва да са наясно с понятието за травма, особено травма в развитието, и с последствията от травмата върху децата, за да могат да посрещнат техните потребности и да им помогнат да се излекуват. Създаването на безопасна среда на грижата безусловно е една от важните стъпки към създаването на изпълнен с обич дом за всяко дете.

Именно това е и целта на проекта „СИГУРНА СРЕДА ЗА УВЕРЕНИ ДЕЦА“ – да представи и въведе подход за грижа в услугите за деца, съобразен с преживяната травма, така че децата и младите хора да бъдат по-добре подкрепени и да се увеличат възможностите за реализиране на техния потенциал.

Какво планираме да реализираме чрез проекта:

 • Разработване и въвеждане на Програма за електронно обучение с цел достигане до 1000 професионалисти от социалния, образователния, здравния и правосъдния сектор в Белгия, България, Хърватска, Гърция, Унгария и Сърбия, за да бъдат те по-добре подготвени да разберат и идентифицират неблагоприятните преживявания в детството и тяхното въздействие върху развитието на децата.
 • Провеждане на обучения за прилагане на подход, съобразен с преживяна травма в своята работа с деца и млади хора, които са изживели неблагоприятни преживявания в детството им, включително насилие, така че да им осигурят сигурна среда и да спомогнат за тяхното възстановяване. Обученията ще включат между 500 и 600 професионалисти от системата за закрила на детето в Белгия, България, Хърватска, Гърция, Унгария и Сърбия.
 • Организационен процес на развитие с цел въвеждане на грижа, съобразена с преживяна травма в около 18 програми/организации, които предоставят алтернативна грижа на деца, с цел да се постигне устойчива системна промяна.
 • Повишаване на информираността сред заинтересованите страни на Европейско и национално ниво по отношение на необходимостта и ползите от въвеждането на такъв подход за работа с деца в алтернативна грижа, така че да се постигне превенция и адекватен отговор на последствията от преживяно насилие и по този начин да се подобрят възможностите за успешна реализация на децата и младите хора. 

Проектът е с продължителност: 24 месеца (март 2020 – март 2022) и е финансиран от  Европейска комисия.

Координатор и водещ на проекта: SOS-Kinderdorf International

Партньорски сдружения, в които ще се изпълнява проекта: Сдружения SOS Детски селища в: Белгия, България, Гърция, Хърватска, Унгария и Сърбия.

Международен партньор: CELCIS, Великобритания https://www.celcis.org    

Този проект се финансира по програма „Права, равенство и гражданство“ на ЕС. Отговорността за съдържанието, публикувано на тази страница носи само Сдружение SOS Детски селища България. Европейският съюз не носи отговорност за каквато и да е информация, публикувана на тази страница.