SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Подкрепата за младежи, които напускат грижа – във фокуса на дейността на Сдружението през 2018

Подкрепата за младежи, които напускат грижа – във фокуса на дейността на Сдружението през 2018

Leaving Care

През 2018 година Сдружение SOS Детски селища поставя акцент в своята дейност върху подкрепата на млади хора, които напускат грижа. Подготовката за самостоятелен живот на младежите е последният и много важен етап от грижата, предоставяна на децата от приемни семейства или Центрове за настаняване от семеен тип.

Сдружението планира редица програми, дейности и проекти в посока подобряване работата на професионалистите, които работят с деца в грижа за осигуряване на по-пълноценна подкрепа и подготовка на младежите за независим живот.

Сред планираните дейности е и активна работа със самите млади хора с цел формиране на умения за самостоятелност и подкрепа на личностното развитие.

Една от първите стъпки за реализирането на тези цели е Проектът „Готови за самостоятелност – интегриран подход за развитие на капацитет на млади хора, напускащи грижа и професионалисти, които ги подкрепят“.

Проектът е международен и е съфинансиран от Европейската комисия, ръководен е от Международната организация SOS Детски селища и в него участват пет национални SOS Сдружения от България, Естония, Унгария, Италия и Румъния, както и ФИЦЕ Австрия, част от ФИЦЕ Интернационал – Международната федерация на възпитателните общности.

Основната му цел е подобряване на условията за напускащите грижа младежи чрез поставяне акцент върху правата на децата в системата за закрила на детето и подобряване на капацитета на специалистите чрез използване на интегриран подход на база права на детето, за работа с младежи, напускащи грижа.

Друга основна дейност е сформиране на мрежа от напускащи грижа, които да имат по-лесен достъп до социални права чрез т.нар. „дигитални работилници“.

Също така и сътрудничество и ангажиране вниманието на партньори от международно и национално ниво за нуждата от подобряване условията за младежи, напускащи грижа.

Участието на млади хора е в основата на проекта и неразделна част от всички планувани дейности.

 Ще бъдат обхванати общо 230 млади хора, 66 обучители, 385 професионалисти в проекта.

Беше даден старт на началото на проекта на среща на всички участници във Виена. Имаше представители на млади хора, напуснали грижа, които ще вземат дейно участие в по-нататъшното му реализиране.

На срещата бяха обсъдени и разяснени основни точки относно дейностите, които ще бъдат изпълнени:

  • Обучения на професионалисти, които работят с деца в грижа, с модул, разработен и представен от млади хора.
  • „Дигитални работилници“ за млади хора , които ще осигурят подкрепа от връстници на младежи, напускащи грижа и ще разработят своите препоръки към политиката на страната в тази област;
  • Европейска конференция на тема: „Подкрепа на младежи, напускащи грижа“.