SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Вече 22 младежа поеха своя път към свободата

pathways to freedom logo

23/09/2020 – Успешно премина началният кръг от приема на молби за подкрепа от младежи, напускащи грижа, по проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“. След окуражаващото начало – както за включилите се младежи, така и за екипа по проекта, продължаваме активно приема на молби от млади хора със същите условия и същите видове подкрепа, които те могат да получат чрез проекта.

В рамките на този проект вече подкрепяме 22 младежа от София, Перник, Габрово и Велико Търново. Стана ясно, че младежите имат най-голяма необходимост от помощ при наемането на жилище и изкарването на различни професионални и образователни курсове. Част от младите хора ще бъдат подкрепени и с лечение и медицински процедури.

В настоящата ситуация в България и продължаващата здравна, икономическа и социална криза условията в страната стават все по-неблагоприятни и трудни – особено за младежите, които започват своя самостоятелен живот.  Те имат нужда от реална подкрепа и ние сме готови да им подадем ръка в този решаващ момент от техния живот.

Поканваме и очакваме младежи, които напускат грижа, да подават молби за подкрепа (настоящето набиране ще бъде от 21 септември до 16 октомври) във  вече обявените основни направления:

  • Продължаващо образование;
  • Устойчива заетост;
  • Редовен доход;
  • Осигурено жилище;
  • Добро здраве и отговорност за своето благополучие.

Пълните насоки за кандидатстване, както и повече информация за процедурата, за услугата, за допустимостта на кандидатите, за реда за кандидатстване и критериите за включване в услугата можете да прочетете тук .Ще се радваме, ако споделите, за да стигнем до повече младежи.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

X