SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Първа среща на експертния съвет към проект „Сигурна среда, успяващи деца“

10/06/2020 – На 28 май се проведе първата среща на Експертния съвет, сформиран към проект „Сигурна среда, успяващи деца: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“.

В Експертния съвет участват представители на АСП, ДАЗД, Национална мрежа за детето и Ноу хау центъра за алтернативни грижа за деца към НБУ, както и младежи, преминали през системата за закрила на детето в България. Съветът има за цел да осигури цялостно експертно консултиране на разработените обучителни програми и да съдейства за по-широкото разпространение и въвеждане на практиките за работа с деца, съобразени с травмата в детска възраст.

Първата основна дейност на проекта ще стартира през юни. Това е провеждането на широко проучване сред две основни целеви групи: професионалисти, които работят с деца в грижа и млади хора, които са преминали през системата на закрила на детето в България. И двата въпросника са разработени от нашия партньор в проекта британския Център за върхови постижения в грижата и закрилата на деца (CELCIS) на Университета Стратклайд в Шотландия (Centre for excellence for children`s care and protection).

Проучването  цели да събере информация за професионалната подготовка, умения, познания и потребности от допълнителна експертиза на работещите с деца в грижа. Конкретните инструменти, чрез които ще се реализира проучването, ще включват онлайн въпросници, полу-структурирани интервюта, интервюта от типа „peer-to-peer” и преглед на наличните практики на работа в социалните услуги.

Онлайн въпросниците ще бъдат разпратени до определени организации и услуги за деца. Ще направим адекватно профилиране, за да обхванем различни типове Услуги за деца и така да получим обширна информация, която да отрази в най-пълна степен проблемите и липсите, които стоят пред професионалистите в работата им с деца, преживели травма. Събраната информация ще „захрани“ с данни и ще послужи при разработването на всички обучителни материали, които проектът ще реализира.

Искрено благодарим на членовете на Експертния екип за ангажираността и експертизата, с която допринасят концепцията за грижа, основана на разбирането за травма в детска възраст, да бъде по-добре разбрана и реализирана в социалната системата за закрила на детето в България.

X