SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Консултациите ни за кандидат-осиновителите продължават, но в по-друга форма

18/03/2020 – SOS Центърът ни за обществена подкрепа „Шанс“ продължава с дългогодишната си практика за предоставяне на социалната услуга „Обучение за кандидат-осиновители“ макар и под една по друга форма, продиктувана от условията на пандемия, която застрашава всички нас, но най-много най-уязвимите хора.

Само допреди месец – през февруари обучението се проведе в рамките на 50 часа, разпределени както следва: една встъпителна среща и 20 обучителни сесии, разпределени в пет дни. В него се включиха девет кандидат-осиновители.

SOS Центърът ни за обществена подкрепа „Шанс“ провежда подобни обучения от 2012 г. насам. Те са водени от психолог и социален работник с дългогодишен опит в сферата на социалните услуги. Разглежданите теми започват от въведение в самия процес за осиновяване до по-задълбочени такива, които касаят кандидат-осиновителите и децата. Методи, използвани по време на обучителната програма са дискусия, казус, презентация, ролева игра, обучителни филми, мозъчна атака и др. Предоставени са базисни материали по включените теми и участниците са насочени към допълнителни източници на информация.

Преди началото на обучението бе проведена първоначална среща с всички кандидат-осиновители. Те получиха информация за същността на услугата, за продължителността на обучителната програма и използваните методи. Беше сключен договор за обучение на кандидати за осиновяване на дете в ЦОП „Шанс“. Проучена бе нагласата спрямо обучителния курс и любопитството към него.

Кандидат-осиновителите проявиха интерес и активност по всички разглеждани теми. Включваха се в обсъжданите казуси и поставяните задачи, задаваха въпроси.

Бе подпомагано разбирането на членовете на групата за преживяванията на осиновени деца и мотивите на хора, които не могат да се грижат за децата си. Кандидати правеха връзки между своя опит и въпросите, които обучението и темите за осиновяването повдига. По време на обучението разбраха какво да очакват в периода на адаптация, какви може да са трудностите и колко сериозни. Наясно са със значението на връзката на доверие и привързаност, която ще трябва да изградят с детето за неговото развитие и възпитание. Придобиха познание какви разлики да очакват в зависимост от това, какъв опит има детето преди да отиде при тях, дали е било в институция или в приемно семейство. Бяха чувствителни към страданието, самотата и като цяло към преживяванията на детето.

По време на обучението кандидати бяха активни и се включваха с желание във всички поставени задачи. Успяха, както да усвояват знания и да придобиват опит, така и да усетят отговорността, нуждата да се настроят към емоционалните потребности на осиновеното дете. Осъзнаха важността на това да са подготвени като възрастни във всеки един план, включително и емоционално да са наясно със себе си и мотивите си.

Запознати са с необходимостта да обърнат внимание на определени специфики, свързани с житейската история на осиновеното дете, как да го посрещнат и подкрепят в адаптацията му в тяхното семейство. Готови са да проявят разбиране и внимание към детските потребности, с търпение да градят емоционална връзка и да го подкрепят, да развие своя капацитет и личност.

Днес обстановката е по-различна – не можем да се събираме всички заедно в големи групи, за да дискутираме, презентираме и участваме в ролеви игри, но консултациите ни продължават и кандидат-осиновителите могат да се обръщат към центъра ни на телефони +35929815158, мобилен: +359885999711

 

 

X