SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Децата участват“

23/11/2018 – Стартира десетото юбилейно издание на благотворителната кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“. До момента кампанията е подкрепила 233 каузи с над 2.7 млн. лв. Юбилейното издание ще подпомогне 24 обществено значими проекта в сферите здравеопазване, социални дейности, култура и образование, опазване на околната среда. Подкрепата за избраната кауза е още по-лесна благодарение на обновената онлайн платформа izberi.rbb.bg и виртуалния ПОС терминал, който позволява дарение чрез банкова карта и няколко клика.

Проектът, с който ние участваме, е „Децата участват!“. Той е насочен към организиране и провеждане на ателиета за групова работа с деца, приемни родители, родители на деца, които са настанени за отглеждане извън собственото семейство, и  младежи, отглеждани в Центрове за настаняване от семеен тип. Теми на ателиетата за групова работа са „Какво е детско участие?“, „Как да участвам?“, „Как да подкрепя и реализирам  участие на децата в моята работа“. Ателиетата ще се провеждат всеки месец от януари до май 2019 г. в София, Перник и Брезник.

В ателиетата за групова работа децата ще усвоят умения, свързани с упражняването и отстояването на техните права, умения за формиране и представяне на мнение и съзнание за значимостта на детското участие. По този начин чрез активната групова работа децата ще се учат и за това каква отговорност имат те самите по отношение на своето собствено развитие. Ще се провокира тяхната активност, така че да развият умения за ангажираност, самоинициатива, по-добра и ясна комуникация с възрастните, които от своя страна чрез груповата работа ще имат възможност да получат нови идеи, различни гледни точки, спомагащи в процеса на опознаване и обгрижване. Защото именно децата са тези, които в най-голяма степен могат да помогнат на възрастните и да ги упътят в посоката, в която  усилията за тяхното благополучие са най-нужни.

Правото на участие на децата във всички въпроси и решения, отнасящи се до тях, е един от четирите основни принципа на  Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 12), които засягат упражняването на всички останали права. Осигуряването на детско участие е изискване спрямо редица международни споразумения, по които България е страна.

Осигуряването и гарантирането на участието на децата в решенията за техния живот е основен принцип в работата на Сдружение SOS Детски селища България, особено когато става въпрос за  деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят подкрепата на своите родители. Най-добрите резултати се постигат само, когато мнението на децата бъде изслушано и взето предвид. По този начин децата получават усещането за собствена значимост, развиват умения за изразяване, учат се да бъдат активни, да  формират мнение по важни въпроси и да го изразяват. Един от най-значимите ефекти на детското участие е увеличаване степента на закрила на децата, като им се дава възможност да изразяват своите възгледи, притеснения, желания.

Преди децата да участват, те трябва да са информирани за целта на тяхното участие, за резултатите, до които то би довело. Чрез Проект „Децата участват!“ ще бъде подкрепен контактът между децата, настанени за отглеждане в приемни семейства и в Центрове за настаняване от семеен тип, и техните биологични родители. Много често родителите на децата в алтернативна грижа се намират в криза, живеят в бедност и нямат възможност да пътуват за лични срещи с децата си. Проектът ще подкрепи именно тези срещи и участието на родителите в разписването на плановете за грижа на децата. Всеки, който желае, може да избере проекта ни и да помогне – https://izberi.rbb.bg/proekti/socialni/decata-uchastvat/?fbclid=IwAR1w7QZHttKJIx5ypBI47kmvk-B7p6Fw3btB32lY9nJ3mMQ-2SFgh8PlaYQ

X