SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

 1.ВЪВЕДЕНИЕ

Сдружение SOS Детски селища България  предоставя грижа за деца, разделени от биологичното си семейство и подкрепя семейства в риск от раздяла повече от 30 години.

Социалните услуги, които сдружението предоставя  са:

 1. Приемна грижа – 5 общностни мрежи от приемни семейства с общо 71 приемни семейства, които се грижат за 123 деца  в градовете София, Перник,Брезник, Трявна, Габрово, Велико Търново.
 2. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТ/ – 6 ЦНСТ с общо 54 деца към днешна дата в градовете София – 2 ЦНСТ, Велико Търново – 3 ЦНСТ и Габрово – 1 ЦНСТ
 3. Център за обществена подкрепа /ЦОП/– 5 ЦОП в градовете София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна, които подкрепят общо 539 деца в 537 семейства през 2019г.
 4. Звено „Майка и бебе“ в гр. Габрово – 11 бенефициенти за 2019г , като 8 от тях деца, включително 2 непълнолетни майки

Сдружението  предоставя социални услуги чрез две програми организирани на териториален принцип – Програма SOS Детско селище София – Перник  и Програма

SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна.

Програма SOS Детско селище е комплекс от социални услуги за деца и семейства в риск като целта е да се осигури комплексна подкрепа чрез взаимодействие,  екипна работа и споделяне на ресурси.

Програма SOS Детско селище София – Перник  обединява социалните услуги:

ЦОП „Шанс“, ЦОП Перник, Център по Приемна грижа гр. София, Приемна грижа – мрежа от приемни семейства в гр. Перник и гр. Брезник, ЦНСТ „Мечтатели“ и ЦНСТ „Приятели“ в гр. София.

 

2.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦОП „Шанс“

 SOS Център за обществена подкрепа “Шанс“ гр. София стартира дейността си през януари 2007 г. В центъра се предоставят услугите: психо-социални консултации за деца; консултации с психолог и логопед; групова работа за родители, с цел развиване на родителския капацитет и споделяне на опит; групова работа за деца. За нуждите на клиентите се предоставя подкрепа и съдействие за здравна помощ, юридически консултации, придружаване. Екипът подкрепя родителите в търсене на работа. ЦОП „Шанс“ развива Програма „Социална работилница за превенция на агресията в училище“ с цел развиване на социалните умения на децата за общуване и превенция на насилието между тях и повишаване капацитета на работещите с тях специалисти.

ЦОП „Шанс“ провежда обучения за кандидати за осиновители.

През 2018г Столична община възлага с договор изпълнение на услугата като делегирана държавна дейност  ЦОП „Шанс“.

Екип – 6 специалисти: ръководител ЦОП, 3 социални работници, 2 психолози, логопед – споделена функция със социален работник.

 

3.ЦЕЛ И ОБОСНОВКА НА ОЦЕНЯВАНЕТО

 Основна цел на заданието

Да се извърши цялостна оценка на дейността на ЦОП „Шанс” – гр. София, управляван от Сдружение „SOS Детски селища България“ с договор СОА18 – ДГ56-951/04.12.2018г

със Столична община.

Специфични цели на заданието

 1. Да се изследва:

1.1. ефекта от работата на центъра върху клиентите и общността на Столична община;

1.2. ефективността и развитието на въведения от Сдружение „SOS Детски селища България модел за подкрепа на семействата;

1.3. ефекта от реализираните дейности върху ключовите ведомства, партньори и

общността в Столична община за повишаване на обществената информираност,

чувствителност и ангажираност по въпросите на превенция на разделянето и подкрепа на семейството;

 1. Оценяването да даде препоръки към:

2.1. Развитие на Центъра и услугите към целевите групи

2.2. Управлението на случай, от гледна точка измерване ефекта от работата на

центъра върху детето

2.3. Развитие на създадения модел за подкрепа на семейството.

 

4.УЧАСТНИЦИ В ОЦЕНЯВАНЕТО

Основни участници в оценяването са всички заинтересовани страни от работата на Центъра:

 • Децата и семействата, клиенти на центъра; както и деца и семейства, клиенти на
 • други услуги в общността в София;
 • Екипът на Центъра
 • Екип на Програма Детско селище София – Перник
 • ДСП и ОЗД на територията на Столична община
 • Столична община
 • Партньори – доставчици на социални услуги, училища, др.

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

Изготвен доклад, който включва:

 • метод и начин на проведеното наблюдение и оценка
 • резултати от проведеното изследване, спрямо формулираните подцели на заданието
 • препоръки, съобразно формулираните цели на настоящото задание
 •  

6.КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

От изпълнителите се очаква да имат следните компетенции, умения и опит:

 • Познаване и разпознаване на водещи съвременни политики и практики в развитието на услуги за семейства и деца
 • Да познават системата за закрила на детето в България
 • Да познават действащата нормативна уредба в областта на детското благосъстояние
 • Знания и опит в развитие и на центрове за социални услуги, базирани в общността
 • Знания и опит в подготовка и извършване на наблюдение и оценка на услуги в общността за деца и семейства
 • Комуникативни умения
 • Консултативни умения
 • Аналитични умения

7.ВРЕМЕВИ ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО

Очаква се оценяването да се извърши в периода 01.09.2020 – 30.09.2020г.

Докладът следва да бъде изготвен и представен до 19.10.2020г.

8. УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителите ще работят под ръководството на Мариян Дянков, Директор на Програма SOS Детско селище София-Перник.

9.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Краен срок за подаване на предложения 25 август 2020г

 Лице за контакт: Нина Тодорова, съветник,

 nina.todorova@sosbg.org

телефон: 0888977186

 10.ОБХВАТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Предложението по техническото задание не се изчерпва, но задължително съдържа:

 • Представяне на екипа
 • План за оценяването
 • Подходи и методи, които ще се използват
 • Срокове
 • Ценова оферта

 

X