SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29 годишна възраст в България

Проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29 годишна възраст в България

Задание за представително  социологическо проучване и изработване публикация

 „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29 годишна възраст“

 

Описание на проекта:

В края на 2017 г., Сдружение SOS Детски селища България започна работа по проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа в България. Неговата обща цел е да подобри шансовете за пълноценен самостоятелен живот на младите хора, напускащи и напуснали алтернативна формална грижа в България, така че те да реализират всички свои права без дискриминация и при равни възможности с младежите, отраснали в биологично семейство.  Застъпническият проект е насочен към положителна промяна за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежи, напускащи и напуснали формална грижа на възраст от 14 до 29 годишна възраст.  Застъпническите дейности ще са въз основа на социологическо проучване  и публикация и ще са насочени към положителни промени за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежите от целевата група.

Продукт:

Представително  социологическо проучване  и публикация, която да бъде между 250 и 300 страници. Тя трябва да представлява подробна картина, задълбочен анализ и вграждаща позициите от Кръглата маса, представени като спектър от възможни решения и надграждащи над тях препоръки за потребностите и нуждите на младежите от целевата група.

Срок: 

5 месеца – от май до август 2018 г.

Изследователски задачи:

1.Представете актуална количествена и качествена информация за следната целева група:

а) Младежи над 14 г, които живеят в каквито и да било форми на алтернативна грижа в България: брой, разпределение според вида грижа, географско разпределение, демографски и социален анализ; дайте колкото може по-пълна картина на това колко и какви младежи се намират в различните форми на грижа, вкл. приемни семейства, ЦНСТ (различни видове), други резидентни грижа.

 

б) младежи до 29 г., които са били в каквато и да било форма на алтернативна грижа: представете социологически профил на тази група от населението на България. Обърнете особено внимание на структурата на заетостта, процента на безработица и образователното равнище. Включете актуални цифри на хора в тази група, които нито работят, нито учат (т.нар. NEETs – „not in employment, education or training”).

И за двете подгрупи – включете в анализа перспектива от гледна точка на увреждания (следвайте 4-типната класификация на МКПХУ 2006); етнически състав; пол; тип населено място; образование; заетост.

 

2.Oпишете и анализирайте съществуващата нормативна рамка (вкл. законови положения и подзаконови документи) и политики за социално подпомагане на горната целева група по отношение на образование, заетост, здравеопазване, жилище, достъп до други услуги и пр.

 

3.Анализирайте ефективността на нормативната рамка и политиките по т. 2 и определете съществуващите проблеми в реализацията на човешките права и потребности на целевата група. В тази връзка, анализирайте и структурите на национално и регионално ниво, които могат да окажат подкрепа, с цел да се покаже как законовите положения се прилагат на практика – кои организации имат ангажименти, как работят, дали обменят информация, дали има отношения само по вертикала от националното към регионалните нива на съответната структура и дали добре се синхронизират действията по хоризонтала.

 

4.Опишете добри практики в България и в чужбина за подпомагане на членовете на тази целева група да започнат самостоятелен живот и да достигнат своя потенциал на индивидуално развитие.

5.Формулирайте първоначални препоръки и/или съображения за промени в съществуващото законодателство и политики за подпомагане на целевата група.

Методология:

Да се разработи от изпълнителя и да включва кабинетно проучване и теренна работа с посещения на резидентни социални услуги и социални услуги в общността, НПО и др., в обем и с дълбочина, които да позволят изработване на качествена публикация по зададената тема.

Заявяване на интерес до 4 май 2018г :

Нина Тодорова, Съветник,

Тел: 0888977186;   nina.todorova@sosbg.org

 

 

 

 

X