SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „Светулка“ – Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“

Проект „Светулка“ – Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“

Trafficking prevention

Проект Светулка – Освети мрака

Превенция на трафика на деца в България

Проект „Светулка“ има за обща цел превенция трафика на деца за сексуална експлоатация чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст и подобряване уменията и познанията на професионалистите, които работят с деца, да  разпознават първоначалните признаци на трафик и да извършват превантивна работа с деца от високо-рисковите групи.

България все още е една от страните източник на значителен брой жертви на трафик на хора в рамките на ЕС. Според статистически данни от 2016 г. около 15% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Често те са сред най-честите жертви на насилие и експлоатация, защото не са способни да се защитят и често такива деца са лишени от пълноценна родителска грижа и подкрепа.  Най-честите причини за попадането им в схеми на трафик и сексуална експлоатация са бедност, насилие, отпадане от училище или липса на стабилна семейна среда. Особено уязвими са деца, които са разделени от своите семейства и са настанени в различни форми на алтернативна грижа, които са преживели  физическо или психическо насилие, децата, идващи от  семейства в риск. Такива деца разполагат с много малко възможности и начини да получат познания, които биха им помогнали да разпознаят признаците на трафикиране.

Именно поради тези причини SOS Детски селища България в партньорство с колегите си от SOS Детски селища Швеция и с финансиране от Фондация Radiohjälpen, Швеция разработиха Проект Светулка, за да стартират целенасочена кампания за информиране на уязвимите деца в училище, за да обучат професионалисти, които работят с деца в риск и да осигурят включване на тази важна тема в образователната система чрез предоставянето на две методически ръководства.

Проектът ще разработи две методически  ръководства за работа:

  1. Мултимедийна образователна програма за деца
  2. Ръководство за обучение на приемни родители и професионалисти, които работят в социални услуги за деца.

След края на проекта тези образователни програми ще бъдат дарени на Министерството на образованието, така че цялата образователна и социална система ще може да ги използва.

Конкретните цели на проекта са:

Въвеждане на Мултимедийната образователна програма пилотно в 12 избрани училища, в които децата от рисковата целева група преобладават. Програмата има за цел да повиши детската информираност – да помогне на децата да разберат какво точно представлява трафикът на хора, да ги научи как да разпознават сами рисковите ситуации и хора и да знаят как могат сами да се предпазят. Също така те ще получат практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии. Предвижда се програмата да се преподава в продължение на 4 седмици в час на класния в 4 паралелки (от 4 до 7 клас). С изпълнението на тази дейност проектът ще гарантира, че децата ще бъдат по-малко склонни към манипулация и ще знаят как могат да помогнат на себе си или на свои връстници, ако подозират заплаха за тях.

Втората конкретна цел е да осигури на професионалисти, които работят с уязвими деца и приемни родители необходимите знания и капацитет в превенцията на трафика, рехабилитация на жертви и повишаване на информираността на децата. Те ще имат изключителна полза от организираните обучения за тях на теми, свързани с обхвата и същността на трафика на хора, за уязвимостите на децата и начините за правилна комуникация с жертвите.

Училищата, в които ще се пилотира Мултимедийната образователна програма за деца ще бъдат избрани спрямо концентрацията на деца в риск в тях. Целевата група на проекта включва деца от различни форми на алтернативна грижа,  деца от ромски произход, и деца от бежански семейства.

След  пилотирането на програмата в избраните 12 училища в страната, ще се направи оценка на това как децата са възприели и реагирали на темата и начина на представяне, за да се направи ревизия или промяна в начина на преподаване по модула.

Програмата за деца ще бъде интерактивен и ще включва филмче, анимация, ролеви игри, дискусия и упражнения.

Обученията на възрастните ще включват приемни родители, социални работници и психолози, които работят в Центрове за обществена подкрепа, възпитатели и екипи, които работят в Центрове за настаняване от семеен тип. Обученията ще покрият теми като:

– идентифициране на признаци за трафик, включително техники за подлъгване на деца;

– информираност за различните рискови фактори и профили;

– начин на реакция при наличие на възможни рискови ситуации;

– провеждане на разговори с деца на различна възраст и тяхното консултиране по въпроси, свързани с трафика на хора;

– повишаване на информираността на децата по тези въпроси.

 

Проект Светулка ще се ръководи от убеждението, че децата не бива да се разглеждат само като пасивни жертви, а могат и трябва активно да бъдат включени в дейности по превенция. Защото ако успеем да научим децата как сами да се предпазват, тогава бихме могли да повлияем на процеса на въвличане в трафик, респективно върху нагласите и поведението на жертвите на трафик .

Задание за изработване на Мултимедийна образователна програма за превенция трафика на деца за сексуална експлоатация по проект „Светулка“.                                                                                              

Сдружение SOS Детски селища България

2018г.

X