SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „Светулка“ – Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“

Проект „Светулка“ – Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“

Trafficking prevention

15/01/2020 – През август 2019 г. проект „Светулка – Освети мрака“ приключи своя първи етап с важни заключения и внушителна статистика. Дейностите по проекта бяха насочени в две посоки: от една страна, се обърнахме към децата в училище, за да се опитаме да повишим техните познания за трафика на деца и да ги научим как да го разпознават и как сами да се предпазват. От друга страна, насочихме усилия и към най-уязвимите групи деца – тези, които поради различни причини идват от или растат в нефункционални или разделени семейства. Обърнахме се към социалните работници, приемните семейства и други професионалисти, които работят с тях, и ги включихме в интензивно обучение на тема превенция трафика на деца. Проведохме такива обучения във всички 28 областни града, а общият брой на обучените специалисти е 536 души, като най-многобройна е групата на социалните работници – 186 души, следвана от тази на приемните родители – 133 души.

В партньорство с Ноу Хау център за алтернативни грижи към НБУ и Сдружение Рефлективно учене България бяха разработени две обучителни програми.

1) РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ ПО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ДЕЦА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – предназначено за учители и класни ръководители за 4-7 клас. Ръководството има за цел да напътства и подкрепи учителите в процеса на запознаване на учениците от 4-7 клас, по подходящ  за тях начин с правата на детето и глобалния проблем за трафика на деца с цел сексуална експлоатация чрез 4 подробно разработени урока, посветени на ключови теми.

2) ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ,  РАБОТЕЩИ С ДЕЦА В РИСК НА ТЕМА: „ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ – предназначена за професионалисти от различни сфери или социални услуги, които работят с деца в риск или деца в грижа.

В 12 пилотно избрани училища от 12 града в България бяха организирани информационни срещи с класни ръководители на 4-7 клас за представяне на Ръководството за учители. Общият брой на учителите, които се включиха е 123-ма. В 6 от тези училища Ръководството и заниманията с деца бяха реализирани успешно.  

Ето какво споделиха няколко от класните ръководители, които пилотираха обучителната програма:

 • Това е може би най-добрият начин за информиране на децата. В уроците децата изразяваха свои мисли, чувства и мнения.
 • Част от нашите ученици се отглеждат от баба и дядо, тъй като родителите работят в чужбина. Налице е занижен родителски контрол. Добавяйки детската наивност и подценяване на рисковете, децата лесно могат да бъдат манипулирани.
 • Интересно е , че децата бяха чували за подобни неща, но смятаха, че лично те няма да попаднат в такава ситуация. Децата са твърде доверчиви.
 • Децата проявиха голям интерес към проведените занимания и уроци. Проявиха активност, изказваха мнение, споделяха преживявания – прочетени, чути или преразказани от техни приятели. К. и И., както и М. се превърнаха в герои от действителността в която живеем.
 • Учениците са най-активни, когато някой от тях припознае себе си или свой познат в някои от цитираните истории или ситуации. Учителят има достатъчно свобода да води успешно класа, а не да бъде скучен лектор.
 • Достъпно са обяснени непознати за учениците понятия, предложени са ресурси, които учителят и децата използват към съответните уроци, предложените казуси и видеоматериали са много полезни.
 • Тъй като не се отделя особено внимание на темата, смятам че е хубаво в училище да се повдигат такива въпроси и теми.
 • Децата бяха впечатлени от всички примери, които наблюдаваха и проявиха интерес към поднесената нова информация. Някои от тях споделиха, че вкъщи са потърсили отново филмите и са ги изгледали, откривайки нови моменти. Определено бяха направени изводи по темата трафик на деца, което всъщност бе цел на поредицата уроци.

А ето и какви бяха впечатленията на децата, които учиха и обсъждаха темата за трафика на деца:

Въпрос: Какво най-много ми хареса в заниманията?

 • Най-много ми хареса че, се учим как да реагираме в ситуации, които вероятността за попадане в трафик е много голяма.
 • Това, че ние имахме възможност да изкажем мнението си.
 • Научих защо да споделям с родителите си и как да се предпазя от трафикантите
 • Не доверявам на непознати личните си данни, да общувам само с познати и да не позволявам някой да ме манипулира
 • Вече разбрах колко е важно да се пазим
 • Внимателно да се използва мобилна техника, да не давам личните си данни, да не комуникирам с непознати.
 • Най-много ми хареса че, се учим как да реагираме в ситуации, които вероятността за попадане в трафик е много голяма.
 • Това, че имахме възможност да изкажем мнението си.
 • Научих защо да споделям с родителите си и как да се предпазя от трафикантите.
 • Разговора по тази тема. Според мен е много полезно.
 • Това е че проектът ни научава да бъдем по внимателни в интернет пространството.
 • Вече знам как да съм в безопасност в социалните мрежи.
 • Интересно ми е да говоря по темата

Oсновните изводи, които бихме могли да извлечем след работата ни по проект Светулка, са следните:

 • Професионалистите, които работят с деца в различни социални услуги, споделят, че би им било трудно да предразположат дете в рискова ситуация (или вече жертва) да сподели с тях, защото самите тях ги е страх от темата и трудно биха запазили самообладание. Споделят също, че имат нужда от обучение в разпознаване на нарушени граници, повишаване на родителския капацитет и как да се постигне или повиши доверителната връзка с детето.
 • Работещи в кризисни центрове споделят, че жертвите често нямат подходяща подкрепа и грижа след напускане на услугата. Реинтеграцията не винаги е успешен модел.
 • Работещите в социални услуги и приемните родители изпитват нужда от обучения на редица теми, свързани с грижата за деца, подходи към „трудни“ деца и родители.
 • Запознаването на деца в училище с темата за трафика на деца се доказа като изключително полезна инициатива, предизвикваща активни дискусии сред децата.
 • В днешния динамичен, технологичен и забързан свят децата трябва да бъдат запознавани със съвременните и съвсем реални опасности, колкото и трудни за възприемане да са те.

Проект „Светулка-Освети мрака“ ще продължи своите дейности и през 2020 година, предлагайки обучения на различни теми, свързани с превенцията на трафика на деца за сексуална експлоатация. Екипът на проекта може да организира обучения и по индивидуална заявка, по тема, която е идентифицирана като необходима.

Ръководството за учители е налично за свободно използване напълно безплатно на www.sos-svetulka.net  При заявено желание от всяко учебно заведение екипът на проекта е на разположение за лично посещение и всякакви разяснения и подкрепа при реализирането на заниманията с деца по Ръководството.

От тук може да изтеглите Ръководството за учители и да реализирате заниманията с ученици по него: https://sos-svetulka.net/za-uchiteli/rakovodstvo-za-uchiteli/

 

Проект Светулка – Освети мрака

Превенция на трафика на деца в България

Проект „Светулка“ има за обща цел превенция трафика на деца за сексуална експлоатация чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст и подобряване уменията и познанията на професионалистите, които работят с деца, да  разпознават първоначалните признаци на трафик и да извършват превантивна работа с деца от високо-рисковите групи.

България все още е една от страните източник на значителен брой жертви на трафик на хора в рамките на ЕС. Според статистически данни от 2016 г. около 15% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Често те са сред най-честите жертви на насилие и експлоатация, защото не са способни да се защитят и често такива деца са лишени от пълноценна родителска грижа и подкрепа.  Най-честите причини за попадането им в схеми на трафик и сексуална експлоатация са бедност, насилие, отпадане от училище или липса на стабилна семейна среда. Особено уязвими са деца, които са разделени от своите семейства и са настанени в различни форми на алтернативна грижа, които са преживели  физическо или психическо насилие, децата, идващи от  семейства в риск. Такива деца разполагат с много малко възможности и начини да получат познания, които биха им помогнали да разпознаят признаците на трафикиране.

Именно поради тези причини SOS Детски селища България в партньорство с колегите си от SOS Детски селища Швеция и с финансиране от Фондация Radiohjälpen, Швеция разработиха Проект Светулка, за да стартират целенасочена кампания за информиране на уязвимите деца в училище, за да обучат професионалисти, които работят с деца в риск и да осигурят включване на тази важна тема в образователната система чрез предоставянето на две методически ръководства.

Проектът ще разработи две методически  ръководства за работа:

 1. Мултимедийна образователна програма за деца
 2. Ръководство за обучение на приемни родители и професионалисти, които работят в социални услуги за деца.

След края на проекта тези образователни програми ще бъдат дарени на Министерството на образованието, така че цялата образователна и социална система ще може да ги използва.

Конкретните цели на проекта са:

Въвеждане на Мултимедийната образователна програма пилотно в 12 избрани училища, в които децата от рисковата целева група преобладават. Програмата има за цел да повиши детската информираност – да помогне на децата да разберат какво точно представлява трафикът на хора, да ги научи как да разпознават сами рисковите ситуации и хора и да знаят как могат сами да се предпазят. Също така те ще получат практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии. Предвижда се програмата да се преподава в продължение на 4 седмици в час на класния в 4 паралелки (от 4 до 7 клас). С изпълнението на тази дейност проектът ще гарантира, че децата ще бъдат по-малко склонни към манипулация и ще знаят как могат да помогнат на себе си или на свои връстници, ако подозират заплаха за тях.

Втората конкретна цел е да осигури на професионалисти, които работят с уязвими деца и приемни родители необходимите знания и капацитет в превенцията на трафика, рехабилитация на жертви и повишаване на информираността на децата. Те ще имат изключителна полза от организираните обучения за тях на теми, свързани с обхвата и същността на трафика на хора, за уязвимостите на децата и начините за правилна комуникация с жертвите.

Училищата, в които ще се пилотира Мултимедийната образователна програма за деца ще бъдат избрани спрямо концентрацията на деца в риск в тях. Целевата група на проекта включва деца от различни форми на алтернативна грижа,  деца от ромски произход, и деца от бежански семейства.

След  пилотирането на програмата в избраните 12 училища в страната, ще се направи оценка на това как децата са възприели и реагирали на темата и начина на представяне, за да се направи ревизия или промяна в начина на преподаване по модула.

Програмата за деца ще бъде интерактивен и ще включва филмче, анимация, ролеви игри, дискусия и упражнения.

Обученията на възрастните ще включват приемни родители, социални работници и психолози, които работят в Центрове за обществена подкрепа, възпитатели и екипи, които работят в Центрове за настаняване от семеен тип. Обученията ще покрият теми като:

– идентифициране на признаци за трафик, включително техники за подлъгване на деца;

– информираност за различните рискови фактори и профили;

– начин на реакция при наличие на възможни рискови ситуации;

– провеждане на разговори с деца на различна възраст и тяхното консултиране по въпроси, свързани с трафика на хора;

– повишаване на информираността на децата по тези въпроси.

 

Проект Светулка ще се ръководи от убеждението, че децата не бива да се разглеждат само като пасивни жертви, а могат и трябва активно да бъдат включени в дейности по превенция. Защото ако успеем да научим децата как сами да се предпазват, тогава бихме могли да повлияем на процеса на въвличане в трафик, респективно върху нагласите и поведението на жертвите на трафик .

 

Сдружение SOS Детски селища България

2018г.

X