SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“

Проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“

pathways to freedom logo

В началото на 2020 година Сдружение SOS Детски селища България започна изпълнението на проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“. Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца и има финансова подкрепа в размер на 196 760 EUR, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Целта на проекта е да овласти 210 младежа, които напускат различни форми на алтернативна грижа, успешно да започнат самостоятелен живот чрез предоставяне на иновативна нова услуга – „Подкрепа за самостоятелен живот“. Подкрепата, от която младите хора ще могат да се възползват, ще се осъществява чрез индивидуализиран пакет подкрепящи дейности и услуги с цел постигане на:

  • Продължаващо образование;
  • Устойчива заетост;
  • Редовен доход;
  • Осигурено жилище;
  • Добро здраве и отговорност за своето благополучие.

Услугата ще се структурира според конкретните потребности и желания на младите хора, оценени от екип от експерти и ще включва консултации със специалисти, средства за квалификационни курсове и други мерки. Преките бенефициенти на проекта са младежи на възраст 16-29 години, включително представители на етнически малцинства, които напускат алтернативна грижа.

Освен предоставянето на новата социална услуга за младежи, проектът включва още две ключови дейности:

  1. Застъпническа кампания, чиято цел ще бъде постигане на силна ангажираност от страна на държавата и гражданското общество в подкрепата за самостоятелен живот на младежи, напускащи грижа.
  2. Създаване на мрежа за взаимопомощ на младежите, включени в услугата „Подкрепа за самостоятелен живот“ и други, които вече са напуснали грижа и са се реализирали успешно.

Основно средство за реализиране на дейността e разработената от международната организация SOS Детски селища дигитална платформа Youthlinks, вече използвана от Сдружението и доказала своята ефективност в подкрепата на младежки инициативи. В мрежата ще се включат и лица/компании от корпоративния свят, които искат да споделят ресурси и възможности за младежка реализация или да бъдат ментори на младежите.

Проектът „Пътеки към свободата“ е в полза на една от най-необлагодетелстваните групи младежи в България и чрез своите дейности ще цели да осигури на младите хора, напускащи грижа, възможност да компенсират липсващите им социални и трудови умения.

 Актуални новини за проекта може да откриете на неговия уебсайт: www.pathwaystofreedom.info

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

През 2022 година по проект „Пътеки към свободата“ бяха разработени:

1.     Доклад за актуалната ситуация на младежите в грижа, техните основни потребности, политиките и структурите, които са ангажирани с посрещане на нуждите им

2.     Стандарт за социална услуга в подкрепа на младежи, напускащи алтернативна грижа

 Прочетете двата документа тук: 

https://sosbg.org/content/uploads/2022/10/SOS_Freedom_Doklad_210x297_AM_20221003_Preview.pdf