SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ГРИЖА“ 2015-2017

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ГРИЖА“ 2015-2017

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ГРИЖА“  2015-2017

В началото на 2015 година стартира международният проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“. Водещата организация в него е SOS Детски селища Интернешънъл, а партньори са Националните сдружения SOS Детски селища в България, Хърватия, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Румъния. Ключови партньори в проекта са и Съветът на Европа и Международната мрежа Eurochild.

Продължителността на проекта беше 2 години, с финансиране от Европейската комисия с общ бюджет от 999 618,70 евро

Основната цел на проекта е да повиши капацитета на специалистите, които работят с деца в грижа да прилагат в своята работа подход, основан на правата на детето.

Втората цел на проекта е да увеличи информираността относно важността и необходимостта от провеждане на обучения за специалисти, работещи с деца в грижа, с цел подобряване качеството на тяхната работа с деца, прилагайки подхода, основан на правата на децата и повишаване на техния капацитет като професионалисти.

 

Основни дейности:      

  • Подготовка на обучителни материали за обучители. Обучениq на обучители;
  • Организиране на обучения за специалисти, работещи с деца в грижа;
  • Ангажиране на основните заинтересовани страни на национално и Европейско ниво и повишаване на информираността към целите на проекта.

Европейската експертна група, съставена от младежи, напуснали грижа, експерти по правата на детето и социална работа с деца разработи обучителна програма и материали, основаващи се на Насоките за алтернативна грижа за деца на ООН.

Във всяка страна се създаде Национална групa за управление на проекта, в която взеха участие ключови заинтересовани страни като публични органи и доставчици на социални услуги, младежи, отраснали в грижа. Задачата на групата беше да синхронизира обучителните модули с националния контекст, да изготви национални препоръки за обучението на професионалисти, които работят с деца в грижа и да съдейства за популяризиране на  проекта на национално ниво. 

В своите дейности проектът предвижда участие на деца и младежи, които са израснали в грижа. Методологията на проекта е замислена по начин, който дава възможност на младежите и децата да дадат да бъдат активно включени в целия процес.

Основните резултати, които проектът постигна:

1.Изработени, преведени и отпечатани материали за обученията на професионалистите, работещи с деца в грижа в 8 Европейски страни:„Осъществяване на правата на детето“ 

1.1 Ръководство за обучение за специалисти, работещи с деца в алтернативна грижа; “Национални препоръки за предоставяне на алтернативна грижа с фокус върху правата на децата и техният най-добър интерес” – виж прикачен файл

1.2 „Европейски препоръки за прилагане на подход, основан на правата на детето, в практиката на професионалистите, работещи за и с деца в системата за грижа“ – виж прикачен файл

2.Обучени 800 професионалисти, които работят с деца в грижа от 8 Европейски държави как да прилагат в своята работа подход, основан на правата на децата. В България бяха обучени над 100 специалисти от градовете София, Враца, Благоевград, Велико Търново и Шумен.

Изтегли Брошура

 

При изразено желание Сдружението може да проведе обучения за професионалисти за прилагане подхода, основан на правата на детето в ежедневната практика на професионалистите в системата за грижа.

 

 

ДЕНИЦА АВРАМОВА

Координатор програми

Национален офис

 

Сдружение SOS Детски селища България

ул. „Паскал Тодоров“ 8А

1618 София, България

Тел: +359 (02) 818 49 43
Моб: +359 888 023 144

denitsa.avramova@sosbg.org

www.sosbg.org

 

Пълен с обич дом за всяко дете