Основополагащ за дейността ни е подходът, фокусиран върху детето. Той предполага предоставяне на услуги или осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на всяко едно дете.

Сдружението осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца и деца в риск да загубят подкрепата на своите родители. Развива и застъпнически дейности съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.