SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Задание за изработване на видео по проект „Сигурна среда, успяващи деца. Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма“

04/01/2022 – Сдружение SOS Детски селища България търси експерт/и, които да разработят видео филм, който на разбираем език да представи въздействието от преживяна травма от деца и младежи, настанени в грижа и тяхната потребност от подкрепа за преодоляване на травматично минало.

1.Въведение

 Целта на проекта „СИГУРНА СРЕДА, УСПЯВАЩИ ДЕЦА“ е да представи и въведе подход за грижа в социалните услуги за деца, съобразен с преживяната травма, така че да се подобри разбирането и работата на професионалистите, които се грижат и работят с деца в алтернативна грижа[1], по проблемите на преживяната травма и по-конкретно нейното психосоциално въздействие. Конкретна цел на проекта е повишаване на информираността по отношение на необходимостта и ползите от въвеждането на такъв подход за работа с деца в алтернативна грижа, така че да се постигне професионално разбиране за човешката реакция към травмата и предложи и приложи адекватен отговор на последствията от преживяно насилие, което от своя страна да допринесе заподобряване възможностите за успешна реализация на децата и младите хора. 

 2.Основна цел на заданието

 Сдружение SOS Детски селища България търси експерт/и, които да разработят видео филм, който на разбираем език да представи въздействието от преживяна травма от деца и младежи, настанени в грижа и тяхната потребност от подкрепа за преодоляване на травматично минало.

Цел и очаквано въздействие: Да повиши чувствителността и информираността относно преживяна травма от деца и младежи в грижа и как тя се отразява върху тяхното развитие, поведение и начин за комуникация.

Теми, които могат да бъдат разработени във видеото:

– развитието на мозъка при децата след преживяна травма;

– значимостта на привързаността, връзките и отношенията, които децата формират в ранното детство;

– въздействието на преживяно насилие върху уменията на децата да се доверяват и формират връзки;

– начините за адаптиране на децата след преживяна травма по отношение на поведение, реакции и начин на комуникация;

– значението на безопасната среда за живот за адаптиране и преодоляване на травматично минало у децата;

– начини за разбиране и подкрепа на деца и младежи, преживели травма;

– промяна на гледната точка у възрастните по отношение на социално неприемливо поведение и комуникация от деца и младежи, преживели травма.

3.Продължителност на видеото – 8 до 10 мин.

 4.Задължителни атрибути на видеото

  •  Име на проекта;
  • Атрибути за визуализация – лого на проекта, лого на ЕК, лого на SOS Детски селища ;
  • Уеб линк към страницата на проекта в края на  видеото.

5.Изисквания към изработката на видеото

  • Подготовка на сценарий, който се одобрява от Възложителя (Сдружението);
  • Съдържанието да е изцяло подчинено на концепцията и целите на проекта;
  • Да представи проблематиката на разбираем език и по позитивен начин – посланието да внушава, че травма ориентирана грижа помага на децата да преодолеят негативните преживявания и да възстановят емоционален и физически баланс.

6.Условия за изпълнение

  • Участниците представят цялостна концепция за изработване на видеото, обвързана с целите на проекта;
  • Авторските права, свързани с готовия продукт се прехвърлят върху Възложителя (Сдружението) съгласно Закона за авторското право.

7.Срок за изпълнение

 Филмът следва да бъде предаден в завършен вид до 28/02/2022 година.

[1] грижа за деца разделени от семействата си и настанени в приемно семейство или в резидентни услуги за деца.

X