SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сдружение SOS Детски селища България с регистрация за социално предприятие

16/02/2023 – Тази година започна с чудесна новина. Вече имаме официална регистрация на социално предприятие към Сдружение SOS Детски селища България. Като едни от основните социални и стопански дейности и/или социални цели на предприятието са: „Дейност за подкрепа, обучение и трудова заетост на младежи за постигане на самостоятелност. Производство и продажба на предмети и сувенири. Предучилищно обучение на деца в център за ранно детско развитие или частна детска градина“.

Що е то социално предприятие?

Ще цитираме един документ, създаден от Български център за нестопанско право „Какво е социално предприятие“, където ясно е представена основната рамка:

КАКВО Е „СОЦИАЛНОТО“ В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ?

Едно предприятие е социално, само ако извършваната от него стопанска дейност е с изразен социален ефект спрямо лицата от уязвими социални групи. Дейностите, извършвани в социалното предприятие трябва да имат особено предназначение – оказване на различни форми на пряка подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на определени целеви групи, считани от обществото за уязвими.

„Тоест – нищо ново, спрямо това, което вече правим. Но при нарастващата стопанската активност, която Сдружението развива в облекчение на останалите основни източници за финансиране на нашата дейност, за нас самите и за широката общественост е важна рамката и гаранцията на „социалното предприятие“ за инвестирането на допълнителните приходи в подкрепа на уязвимите групи и увеличаване на социалното въздействие“, сподели г-жа Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на Сдружението.

„Да си пожелаем успех и да изпълним тази регистрация с много съдържание и помощ, както досега!“, призова г-н Веселин Комитов, председател на УС на Сдружението.