SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проучване за детското участие

17/03/2023 – В периода декември 2022 г. – февруари 2023 г. SOS Детски селища България проведе проучване сред деца и младежи по теми, свързани с детското и младежкото участие в процеси на вземане на обществени решения. В него взеха участие деца и младежи в алтернативна грижа и от уязвими семейства на възраст от 10 до 18 години. Проучването се състоя в рамките на проект „ЗАЕДНО: Партньорство с деца и младежи за по-добро реализиране на техните права при преодоляване на кризисни ситуации, като Ковид-19 и други извънредни обстоятелства“.

То имаше за цел да обобщи мнението на децата и младежите, попълнили анкетата по въпроси, свързани с детско и младежко участие и да проучи техните нагласи и желание за участие в процеси за вземане на обществени решения. Специално внимание беше отделено на ситуацията със затварянето на училища по време на пандемията от COVID-19, въведения онлайн режим на обучение за учениците и възможността за участие или изразяване на мнение по тези въпроси от тяхна страна.

Един от най-значимите изводи, които могат да бъдат направени от отговорите на децата е, че те добре осъзнават своето право да участват във вземането на решения, които касаят живота им. Прякото реализиране на това право обаче е все още неясно и трудно за тях.

Децата и младежите разбират и искат да участват във вземането на обществени решения, които ги засягат пряко, но не са наясно с възможностите как реално да реализират това свое участие. От получените отговори важен извод, който може да се направи е, че ключова предпоставка за пълноценно и смислено участие на децата е те да получат ясна информация за това как могат да изразят мнението си, но също толкова значимо е и как властимащите отразяват това мнение. Важно е децата и младежите да получават обратна връзка как техните възгледи се взимат предвид, вместо участието на децата да е предимно формален процес.

Мнозинството от децата и младежите, участвали в анкетата, ясно заявяват, че искат да има определен възрастен, който да се застъпва за техните права, особено по време на извънредни ситуации, като Covid-19.

Теми, по които децата и младежите биха искали да бъдат питани и да изразяват своето мнение пред властите са: образование, насилие над и сред деца, бедността като явление, както и здравето и закрилата на детето от злоупотреба. С по-малка важност за децата остават темите, свързани с равенството на половете, въвличането на деца във военни действия и климатичните промени.

Пълните резултати от проучването може да видите тук.