SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проектът „Пътеки към свободата“ вече със свой сайт

pathways to freedom logo

 28/02/2020 – Проектът „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, който Сдружение SOS Детски селища България започна да изпълнява в началото на 2020 г. вече има свой сайт .

Уебсайтът ще бъде в помощ както на професионалистите, които подкрепят младежи, напускащи грижа, така и на самите млади хора, които скоро ще могат да кандидатстват за подкрепа директно чрез онлайн формата за кандидатстване.

Вече е сформирана и групата от младежи, които ще участват с равен глас в екипа за управление на проекта.

В седмицата 9-13 март ще се обяви конкурс за подбор на младежи от алтернативна грижа, които ще бъдат подкрепени в първия етап на предоставяне на новата социална услуга „Начало на самостоятелен живот“.

Освен това на 17 март, в Деня на социалния работник, в SOS Центъра ни по приемна грижа ще се проведе Ден на отворените врати, в рамките на който ще можем да ви запознаем как младежи от алтернативна грижа могат да кандидатстват по проекта.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

X