SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Продължаваме да подкрепяме младежи и през 2021 г.

pathways to freedom logo25/01/2021 – Подкрепата ни към младежите, напускащи грижа, продължава и през тази година. Това е възможно благодарение на проекта „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“.

И през 2021 г. активно ще приемаме молби от млади хора, които имат нужда от подкрепа в своите първи стъпки към самостоятелност, като условията остават същите – за повече информация следете сайта ни.

В настоящата ситуация в България и продължаващата здравна, икономическа и социална криза условията в страната стават все по-неблагоприятни и трудни – особено за младежите, които започват своя самостоятелен живот.  Те имат нужда от реална подкрепа и ние сме готови да им подадем ръка в този решаващ момент от техния живот.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

X