SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Кръгла маса „От грижа към самостоятелност: подкрепа на младежите, напускащи и напуснали грижа в България“

26/02/2018 – На 22 февруари се проведе кръгла маса на тема „От грижа към самостоятелност: подкрепа на младежите, напускащи и напуснали грижа в България“, реализирана от Сдружение SOS Детски селища в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на младежта и спорта. Целта на срещата бе както обсъждане на работен доклад, проследяващ какво се случва с младежите, напускащи и напуснали грижа, така и обмяна на опит и изграждане на общо разбиране за необходимостта от индивидуализирана и системна подкрепа на тези младежи. Събитието е част от застъпнически проект на SOS Детски селища, насочен към подобряване на нормативната рамка, политиките и практиките, свързани с младежите, излизащи или излезли от грижа.

Участие в кръглата маса взеха Росица Димитрова, заместник министър на труда и социалната политика, Ваня Колева, заместник-министър на младежта и спорта, Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на Сдружение SOS Детски селища България, Димитрина Петрова, програмен директор на SOS Детски селища България, Нина Тодорова, съветник по семеен тип грижа на SOS Детски селища България, Надежда Денева, консултант, Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“, Милена Харизанова, специалист по закрила на детето в УНИЦЕФ, Събина Събева, Фондация „Международна социална служба – България“, Велина Стоянова, девойка, напуснала алтернативна грижа.

„Благодаря на SOS Детски селища България, че използват Министерството на труда и социалната политика като партньор и домакин на поредната им изключително важна социална инициатива, свързана с младежите, напускащи или напуснали социалните услуги в различните им форми“ – заместник-министър Росица Димитрова откри дискусията.

„За мен и за всички вас е изключително важно да подкрепяме децата и младежите във всяко едно естество, а не само за покриване на битовите им нужди. Следващото много важно е тяхното образование, защото без образование няма настояще, няма бъдеще, но най-вече да ги подкрепяме, за да се интегрират пълноценно в обществото ни. В това отношение SOS Детски селища България имат много опит. Те не само че си подкрепят младежите след напускане на формата на грижа, но продължават тази подкрепа и много след това“ – заяви Росица Димитрова.

„За министерството на младежта и спорта е изключително важно участието в подобни инициативи. Приветствам труда на организаторите за този работен доклад, който е стъпил на изключително точни и конкретни цели и ни дава възможност да добием информация какво се случва с младите хора, напуснали и напускащи грижа. От нашето министерство напълно подкрепяме и сме съгласни с това, което е изведено като изводи – а именно, че приемната ни грижа предоставя много добри възможности за децата до 14 години. Това, върху което ми се иска да се фокусираме, е подпомагането на приемните родители, които срещат трудности с младежите, започващи своя самостоятелен живот. Честото извеждане на децата и преминаване от една форма на друга, както и трудностите, които тези млади хора срещат в зряла възраст, ни дават основание да помислим какво трябва да направим, какви стъпки трябва да предприемем, за да получат младежите добри комуникативни възможности. Когато говорим за деца и младежи в алтернативна грижа, реплики като „Това не е моя грижа“ нямат място. Това, което ми се иска да си кажем е, че тази отговорност не бива да лежи само върху хората, персонала на тези услуги – това е грижа на цялото ни общество“ – заяви заместник-министър Ваня Колева.

Кръглата маса бе организирана за представяне на предварително теренно проучване по задание на Сдружение SOS Детски селища България за потребностите на младежите, напускащи и напуснали грижа в България (14-29 г). Проучването е реализирано от Надежда Денева, консултант на Сдружението, в периода декември 2017 – януари 2018 година по предварително разработена методика.

Според актуални данни:

2 320 деца се отглеждат в приемни семейства към 31.12.2017 г.

Общо 11 057 деца и младежи се отглеждат в алтернативна грижа, като приблизително 500 от тях всяка година напускат и започват самостоятелен живот.

От тях около 45% са с основно или по-ниско образование, а 47% – със средно образование.

Този работен доклад има ограничената конкретна цел да освети някои от съществуващите проблеми в областта на подкрепата за напускащите и напусналите грижа, за да се започне очертаването на предметната област и да се набележат ориентири за методологията на същинското предстоящо изследване. Настоящият предварителен работен доклад има за задача да постави началото на тази дискусия, да мобилизира интерес за включване в изследователския екип, който предстои да се формира, и да спомогне за провеждането на качествено изследване. Изследването ще се проведе в течение на шест месеца и ще се основава на методология, която ще бъде разработена в резултат на обратна връзка, получена чрез широка дискусия с всички заинтересовани страни.

Участниците в кръглата маса се обединиха около разбирането, че за да се подобрят шансовете за пълноценен самостоятелен живот на младите хора, напускащи и напуснали алтернативна формална грижа в България е необходимо неправителствените организации и държавните органи да работят заедно и в непрекъснат диалог за подобряване на нормативната рамка, политиките и практиките за подкрепа на младежите, излизащи или излезли от грижа.

X