SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Групов тренинг „Работа в екип и презентационни умения“

18/05/2023 – На 28 април в SOS Консултативния ни център (ЦОП) „Вяра“ се проведе групов тренинг на тема „Работа в екип и презентационни умения“ с водещи  Светлана Минчева, психолог в ЦОП и Пенко Атанасов, ръководител на ЦПЛР – „Кариерно ориентиране“- Габрово. В тренинга взеха участие деца на възраст от 14 до 17години, които подкрепяме чрез SOS Центъра и младежи от ЦНСТДБУ-Габрово.

На участниците, разделени в отбори, бяха поставени задачи да построят пирамида от  картонени чаши, без да ги докосват с ръце, да построят кула от предварително зададени материали, без да разговарят помежду си по време на изпълнението на задачата. Наблюдаваха се различни стратегии за решаване на задачите. Там, където доминира сътрудничество и толерантност и личностните характеристики на участниците бяха подчинени на общата цел на отбора, се увенчаха с победа за разлика от отбора с изявено съперничество за лидерство сред участниците.

Важни бяха изводите, които направиха участниците за представянето си като анализираха силните и слабите си страни и как те влияят на екипната работа: „ Да се изслушваме“, „Да уважаваме мнението на другия“, „Всеки е ценен с идеите, които предлага“, „… компромисите, които правим при вземане на колективно решение за постигане на обща цел“. Демонстрираха умения за отстояване на  позициите си, като използваха подходящи аргументи.