SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Да опазим природата чиста“ – ден втори от тридневните уъркшопове за деца по случай 22 април, световен Ден на Земята

19/04/2018 – На 3 април 29 деца, придружени от своите родители, клиенти на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово, посетиха регионалното депо за отпадъци в града. Там инж. Даниела Димитрова ги запозна с екологосъобразното управление на неопасните отпадъци (битови, производствени и строителни). Децата имаха възможност да се запознаят отблизо с пътя на отпадъците след транспортирането им там. Инициативата цели да възпитава у децата навици за опазване чистотата на природата още от ранна детска възраст.

На входа на депото ги посрещна кантарна платформа, която в реално време отчита постъпващите количества отпадъци. Малчуганите преминаха през клетката за депортиране, където постъпват отпадъците, които не са годни за рециклиране или компостиране. Запознаха се със сепариращата инсталация, където отиват отпадъците от жълтия контейнер. Там те биват сортирани и годните за рециклиране суровини се транспортират до специални заводи за целта. Най-голям интерес предизвика площадката за компостиране. В този сектор постъпват зелените маси от градините и отпадъците, събирани в кафявите контейнери. Чрез специализирана техника био отпадъците се надребняват, овлажняват и обръщат до получаването на краен продукт – компост. В края на обиколката децата имаха за задача да нарисуват картини на тема „Природата такава, каквато искаме да я виждаме“. Рисунките бяха подарък за техните нови приятели от Регионално депо за отпадъци. Това се случи във втория ден от тридневните уъркшопове за деца по случай 22 април световен Ден на Земята.

 

X