SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Бяхме подкрепени, че сме добри родители…“

 20/11/2020 – Думите са на едно софийско семейство, което e билo подкрепенo от услугите на SOS Центъра ни за обществена подкрепа „Шанс“ и са споделени в рамките на външната оценка на социалната услуга, проведена от екип на Фондация „Институт за социални услуги в общносттта” – д-р Стели Петева и Виолина Ананиева. Оценката се проведе през октомври по задание на Сдружение SOS Детски селища България“.

Концептуалната рамка на оценката се основава на Доброволната Европейска рамка за качеството на социалните услуги, Рамката за качеството на социалните услуги, предоставяни от външни доставчици в Столична община, българското законодателство в областта на закрилата на детето, Методиката за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа.

Целите, заложени в заданието, бяха да се изследва ефекта от работата на ЦОП „Шанс“ върху клиентите и общността на Столична община, ефективността и развитието на въведения от Сдружение „SOS Детски селища България“ модел за подкрепа на семействата и ефекта от реализираните дейности върху ключовите ведомства, партньори и общността в Столична община за повишаване на обществената информираност, чувствителност и ангажираност по въпросите на превенция на разделянето и подкрепа на семейството.

– „Семейството ми получи морална подкрепа, подкрепа в житейски ситуации, подкрепа за избор на поведението“.

(Баща, потребител на ЦОП „Шанс“)

– „Детето се замисля за различни неща, разбира поведението си, чувства се по-стабилно, очаква срещите с психолога. Доволни сме от психологическата подкрепа и от работата на ЦОП „Шанс“. Радваме се, че има такава услуга. Много родители имат нужда от подобна подкрепа, но не споделят, срамуват се, няма такава култура у нас.“

(Майка, потребител на ЦОП „Шанс“)

– „Обясниха ни какво е родителство, разбрах отговорностите на родителя, научих се да слагам граници, но и да давам топлота! След първия разговор, в който специалистът ме разплака, научих много за емоционалните преживявания в родителството, но и за справянето… Много сме благодарни на екипа на ЦОП!“

(Брат, потребител на ЦОП „Шанс“)

 

Изводите от анализа на събраната информация са в няколко основни посоки: „Качеството на социалните услуги и пряката работа с деца и семейства – потребители на ЦОП „Шанс“ – се оценява високо от всички участници в проучването по отношение на достъпността, индивидуалния характер, всеобхватността, постигнатите резултати и участието на децата и родителите в процеса на подкрепа.

Работата по случай с деца и семейства, екипното взаимодействие и развитието на програми на подкрепа, инициирани през работа по случай, се оценява на високо ниво от партньорите (представители на ОЗД, СО, училища), както и от екипите на ЦОП „Шанс“ и Програма SOS Детско селище София-Перник, с визия за развитие.

Управлението на дейността на ЦОП „Шанс“, проследено през техническата и финансова отчетност и през взаимодействието екип-мениджмънт на ЦОП „Шанс“ и Програма SOS Детско селище София-Перник, отговаря изцяло на европейските принципи за добро управление и на стандартите на „Методиката за условията и начина на предоставяне на социални услуги в ЦОП“.

Под натиска на потребностите в общността, основната дейност на ЦОП „Шанс“ – работа по случай с деца и родители в риск – непрекъснато се разширява, като се трансформира в активна работа в общността (в училищна среда, на терен, в по-широка социална среда) – чрез програми за развитие, мобилна работа, дейности за застъпничество, участие в академична дейност. Работата в общността изисква координация и взаимодействие с други услуги, институции, професионални и академични общности, които да си партнират  за промяна на ниво общност. Ключов фактор за подобна дейност е изготвянето на обща визия на ниво SOS Детски селища за работа и въздействие в общността, подкрепена с общ инструмент за анализ на въздействието. Необходими са и допълнителни ресурси (времеви, човешки, професионални, финансови, партньорски) за системното развитие на дейностите в общността, с ясни превантивни, застъпнически и подкрепящи цели.“

Отправените препоръки са свързани основно с нуждата от увеличаване на човешкия, професионален, технологичен, финансов, партньорски и друг ресурс, който да включи допълнителни професионални методи за работа с общности.

Необходима е единна за SOS Детски селища интегрирана платформа за наблюдение и оценка на въздействието върху общността, която да осигурява общи и специфични индикатори за оценка на въздействието – както в програмите за развитие, така и в застъпническите дейности, мобилната работа и други дейности на ниво общност.

 

Мариян Дянков

Директор „Развитие програми“

X