SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

20 младежи с нови умения

pathways to freedom logo

17/02/2021 – И през 2021 г. продължаваме да подкрепяме младежите, напускащи грижа. Благодарение на проекта „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“ общо 20 младежи се възползваха от индивидуалните пакети подкрепа от втория кръг.

Стана ясно, че в своите първи стъпки към самостоятелност, младежите имат най-голяма нужда от различни образователни и професионални курсове – до момента те са проявили интерес към шофьорските курсове ( трима души ги карат в момента), курсовете по английски ( седем младежи и девойки са избрали тях), курсовете по готварство ( предпочетени от трима младежи),  курсове за фитнес инструктор ( един младеж) и курс по „Строително тенекеджийство“ ( един младеж). Интерес има и към подготвителните курсове за матури ( трима души).

Освен курсовете, младите хора имат нужда и от здравна подкрепа – двама души са се възползвали от този вид помощ ( един от стоматолог и един от ортодонтско лечение)

В настоящата ситуация в България и продължаващата здравна, икономическа и социална криза условията в страната стават все по-неблагоприятни и трудни – особено за младежите, които започват своя самостоятелен живот.  Те имат нужда от реална подкрепа и ние сме готови да им подадем ръка в този решаващ момент от техния живот.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

X