SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „ЗАЕДНО“ : Работа в партньорство с деца и младежи за подобряване на техните права в отговор на COVID-19 и други извънредни ситуации

Сдружение SOS Детски селища България търси двама ментори за участие в проект „ЗАЕДНО“. Ако се разпознавате в описанието по-долу изпратете автобиография и кратко мотивационно писмо на имейл: katerina.lazova@sosbg.org до 12.09.2022 г.

 

Каква ще бъде твоята роля като ментор?

Mладеж, който да бъде част от националния екип на проект „ЗАЕДНО“ на възраст между 18-26 години. Ще наставлява, предоставя и подпомага обучението на деца и младежи относно правото им на участие. Ще бъде подкрепян от Координатор за детско и младежко участие. Менторът ще се включва в разработването на обучителните материали и методологията от международния екип на проекта: 4 служители от екипа за управление на проекта; 2 служители и 2 ментори от всяка от 4-те страни по проекта – България, Унгария, Испания и Италия.

Какви са дейностите по проекта, в които ще се участваш?

На международно ниво:

 • Активно участие в срещи на международния екип по проекта: Среща за стартиране на проекта (2 дни – на живо); Междинна среща (2 дни, онлайн); Заключителна среща (1,5 дни);
 • Активно участие в разговори за обмен на знания между партньори по проекта и ментори (4 срещи по време на проекта) (общо 2 дни, онлайн);
 • Активно участие във виртуални срещи на SOS мрежа за споделяне на добри практики (4 срещи по време на проекта) с ментори от всички национални екипи по проекта, за да се подкрепят взаимно чрез обмен на опит и научени знания за подобряване на практиките на участие и рамките в процесите на вземане на решения;
 • Активно участие в срещи на Европейска експертна група (2 срещи – едната от тях на живо, 2 дни – онлайн срещи също ще бъдат организирани, ако и когато е необходимо) и подкрепа при разработването на въпросник за обхват, материали и методология за обучения на връстници към връстници, онлайн обучение и инструменти за оценка;
 • Участие в 3-дневен курс за обучители заедно с екипа, за да се обучи как да провежда обучения за обучители – връстници. Курсът също така включва подготвителна работа, която трябва да бъде завършена преди 3-дневното обучение, както и работа, която трябва да бъде завършена след курса;
 • Участие във финалното виртуално събитие по проекта.

На национално ниво:

 • Подкрепа при фасилитирането на срещите на Националните детски и младежки консултативни съвети (най-малко 8 срещи по време на проекта), като част от вашия национален екип за участие;
 • Като част от националния екип на проекта, подпомага разработването на информационни видеоклипове за и от деца и младежи, които имат за цел да изградят знанията им за техните права и как могат да изразят мнението си;
 • Като част от националния екип на проекта, подпомага разработването и фасилитирането на информационни уебинари за възрастни, за да изградят знанията си за това как децата и младите хора искат да бъдат включени в отговорите на извънредни ситуации;
 • Провежда национално обучение на обучители – връстници (2,5 дни), като част от националния екип по проекта;
 • Подпомага обучителите на връстници в тяхното провеждане на обучение на връстници за деца и младежи (всяко обучение е 2,5 дни);
 • Присъства на националната заключителна конференция и организира подготвителен ден с членовете на Националните детски и младежки консултативни съвети, за да ги подготви за участието им в конференцията;
 • Участие в оценката на дейностите по проекта;
 • Присъствие/участие в национални публични събития по проекта;
 • Активно участие в срещите на Националната експертна група (планирани са 4 срещи по време на проекта).

Какви умения и качества търсим у менторите?

 • Имат желание и възможност да посветят значително време на проекта за целия двугодишен период – готовност за пътуване, както в страната, така и в чужбина, участие в дейностите според проектния план, на разположение за участие в онлайн срещи;
 • Добри умения по английски език – устни и писмени – тъй като работата на международно ниво (Обучение на обучители и срещи на Европейски експертни групи) ще се провежда на английски език и обучителните материали за обучението на обучителите ще бъдат предоставени на английски;
 • Истинска отдаденост към закрилата (safeguarding) и участието на децата и младите хора;
 • Разбиране и уважение към многообразието и различните култури, нагласи и ценности;
 • Разбиране на темата за правата на детето със специален акцент върху участието;
 • Имате интерес, увереност и способност да ръководите/мотивирате групи от деца и младежи;
 • Имате отлични комуникативни умения;
 • Умеете да работите като част от екип;
 • Имате способност да се възползвате от подкрепата на други членове на екипа, ако това е необходимо;
 • Интерес към застъпничество за правата на децата.

Желателно е:

 • Образование – завършено средно образование и/или студент, по който и да е предмет на хуманитарните или социалните науки;
 • Притежаване на еквивалентни умения, придобити чрез професионален опит или участие в други проекти;
 • Имате опит в алтернативна грижа или произхождате от уязвимо семейство;

Какви са положителните страни да бъдеш ментор?

 • Финансово възнаграждение за участието в дейностите по проекта;
 • Възможност за натрупване на опит и развитие на умения, които можеш да добавиш в своята автобиография;
 • Възможност за пътуване в страната и в чужбина;
 • Запознанство с други младежи от различните страни, участници по проекта.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

X