Сдружение SOS Детски селища България е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20021009009.

Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. “л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Информация за фирми дарители

Нашите банкови сметки

Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

в лева: IBAN: BG76RZBB91551060353913

в EUR: IBAN: BG64RZBB91551460353902

в USD: IBAN: BG12RZBB91551160353917

 

Банка ДСК ЕАД
В лева: BG37STSA93000020393383