PICTURE FOR SITE_SMALL

11/03/2015 – В началото на 2015 година стартира международният проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“. Водеща е международната организация SOS Children’s Villages International, а партньори са Националните сдружения SOS Детски селища в България, Хърватия, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Румъния. Ключови партньори в проекта са и Съветът на Европа и Международната мрежа Eurochild.

Проектът е с продължителност 2 години и е финансиран от Европейската комисия. Основната му цел е да повиши капацитета на специалистите, които работят с деца в грижа, да прилагат в своята работа подход, основан на правата на децата. Втората цел на проекта е да увеличи информираността относно важността и необходимостта от провеждане на обучения за специалисти, работещи с деца в грижа, с цел подобряване качеството на тяхната работа с деца, прилагайки подхода, основан на правата на децата и повишаване на техния капацитет като професионалисти.

Основните дейности по проекта включват:   Подготовка на обучителни материали за обучители и обучение на обучители, организиране на обучения за специалисти, работещи с деца в грижа, и ангажиране на основните заинтересовани страни на национално и Европейско ниво и повишаване на информираността към целите на проекта.

Европейска експертна група съставена от младежи, напуснали грижа, експерти по правата на детето и социална работа с деца ще разработи обучителна програма и материали, основани на рамката на ООН „Насоки за алтернативна грижа за деца“.

Във всяка страна ще се създаде Национална групa за управление на проекта, в която ще вземат участие ключови заинтересовани страни като публични органи и доставчици на социални услуги, младежи, отраснали в грижа. Задачата на групата ще бъде да синхронизира обучителните модули с националния контекст, да изготви национални препоръки за обучението на професионалисти, които работят с деца в грижа и да съдейства за популяризиране на  проекта на национално ниво.

В своите дейности проектът предвижда участие на деца и младежи, които са израснали в грижа. Методологията на проекта е замислена по начин, който дава възможност на младежите и децата да дадат да бъдат активно включени в целия процес.

Основните резултати, които проектът ще постигне: 1) Изработени, преведени и отпечатани материали за обученията на професионалистите, работещи с деца в грижа в осем Европейски страни; 2) Обучени 800 професионалисти, които работят с деца в грижа от 8 Европейски държави как да прилагат в своята работа подход, основан върху правата на децата. В България ще бъдат обучени 100 специалисти.

Публикувано в: Новини