Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

SMALL 1

04/04/2014 – Днес от 10 часа в пресклуба на БТА се проведе пресконференция на тема „Пътят към финансова самостоятелност: Старт на проекта за повишаване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за набиране на средства“.

Проектът „Повишаване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за набиране на средства“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът е с продължителност 18 месеца и стартира през март 2014 година.

Участници в пресконференцията бяха: Пламен Стоянов – национален изпълнителен директор на Сдружението и ръководител на проекта, Соня Точева – ръководител на направление „Връзки с обществеността и набиране на средства” и координатор по проекта и други представители на Сдружението.

Целта на Проекта е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията. Това ще допринесе за постигането на една от стратегическите цели на Сдружението – осигуряване на по-голяма финансова стабилност на управляваните програми.

„С изпълнението на настоящия проект вярваме, че ще допринесем допълнително и за развитието на НПО сектора като цяло чрез промяна на нагласите в обществото и повишаване на готовността за дарителство, както и чрез споделяне на постигнатите добри практики в провеждането на кампании за набиране на дарители и дарителски средства. Реализацията на проекта ще допринесе за обогатяване на българската НПО практика с нови модели и механизми за набиране на средства, доказали своята ефективност и ефикасност в други европейски страни“, споделя Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на “SOS Детски селища България“ и ръководител на проекта.

Соня Точева представи екипа за набирана на средства и дейностите по Проекта. „В рамките на Проекта сме предвидили поредица от дейности, в резултат на които се предвижда увеличаване на дела на финансирането от дарителски средства до 50 % от общите финансови ресурси на Организацията. Освен това ще работим с две партньорски организации – SOS Детски селища Норвегия и SOS Детски селища Чехия. И двете организации имат изключително добре изграден и ефикасно работещ механизъм и екипи за набиране на средства. Искрено се надявам и ние да успеем да постихнем техните резултати“ – заяви г-жа Соня Точева.