Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

EEA_Grants_JPG_4642_small

10/03/2014 – SOS Детски селища България стартира проект за повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружението за осигуряване на организационна и финансова устойчивост. Проектът е с продължителност 18 месеца и стартира в началото на март, 2014 година. Финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Целта му е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията. Това ще допринесе за постигането на една от стратегическите цели на Сдружението – осигуряване на по-голяма финансова стабилност на управляваните съществуващи програми.

От друга страна важен момент както в хода на изпълнение на проекта, така и след неговата реализация, е подобряването на процеса на вземане на решения и цялостната организационна култура на всички нива за ефективно и ефикасно използване на наличните ресурси – финансови, материални и човешки. Очакваме проектът да допринесе и за подобряване на управленската култура в организацията във всички аспекти, свързани с осигуряването на необходимите за дейността на програмите средства, както и за тяхното правилно планиране и ефективно използване.

Концепцията за реализация на Проект „Повишаване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за набиране на средства“ включва съвместното му изпълнение с две партньорски организации – SOS Детски селища Норвегия и SOS Детски селища Чехия. Изборът на тези две организации и привличането им за партньори при изпълнението на проекта е обоснован от оценката на техния потенциал в национален план. И двете организации имат изключително добре изграден и ефикасно работещ механизъм и екипи за набиране на средства. По този критерии партньорските организации са сред водещите НПО в Норвегия и Чехия. Допълнително те имат сходни с нашата цели и структура.

Целите и дейностите на настоящия проект кореспондират пряко с основната цел на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се отнася до укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

С изпълнението на настоящия проект вярваме, че ще допринесем допълнително и за развитието на НПО сектора като цяло чрез промяна на нагласите в обществото и повишаване на готовността за дарителство, както и чрез споделяне на постигнатите добри практики в провеждането на кампании за набиране на дарители и дарителски средства. В този смисъл реализацията на проекта ще допринесе за обогатяване на българската НПО практика с нови модели и механизми за набиране на средства, доказали своята ефективност и ефикасност в други европейски страни.