Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител за организиране и провеждане на FACE-TO-FACE тестова кампания

06/10/2014 – Сдружение SOS Детски селища България обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет на възлагане: Организиране и провеждане на FACE-TO-FACE (ЛИЦЕ В ЛИЦЕ) тестова кампания за набиране на средства и привличане на дарители с редовни месечни вноски“ в рамките на проект„Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Предмет на услугата: Организиране и провеждане на тестова/пилотна кампания за набиране на средства и привличане на SOS приятели (дарители с постоянни месечни вноски) чрез канал Face-to-face (F2F – лице в лице). С цел привличане на минимум 280 дарители с постоянни месечни вноски със среден месечен размер от 15 лева.

В процедурата за избор за възлагане може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените в документацията за участие изисквания.

Прогнозната стойност за извършване на услугата е 39 000 лв. (Тридесет и девет хиляди лева) с включен ДДС

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 17.10.2014 г., 16:00 ч.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглитe оттук

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите оттук