Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

small business

EEA_Grants_JPG_4642_smallsmall

23/06/2014 – Екипът по набиране на средства в SOS Детски селища България участва в две обучения, целящи повишаване на личностните и професионалните компетенции на членовете на екипа.

Първото обучение се проведе в периода от 26 до 28 май включително и имаше следните модули: „Ефективна комуникация“, „Управление на времето“, „Работа в екип“ и „Решаване на конфликти“. Целта на 3-дневното обучение беше да се придобият знания и умения, които да спомогнат за повишаване на личностните компетенции на членовете на екипа по набиране на средства.

Второто обучение се състоя в периода от 16 до 18 юни. Темите на 3-дневното обучение бяха: „Интегрирани маркетингови комуникации“, „Техники за успешни продажби“ и „Идентифициране на канали за комуникация“.

И двете обучения бяха изнесени и проведени от външни експерти. Те бяха част от 18-месечния проект за повишаване на капацитета за набиране на средства, който Сдружение SOS Детски селища България стартира в началото на март, 2014 година. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Целта му е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията.

Целите и дейностите на Проекта кореспондират пряко с основната цел на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се отнася до укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.