Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост

РЪКОВОДИТЕЛИ small

12/08/2015 – Съгласно допълнително разписаната и одобрена от Програмния оператор дейност 7А към проект „ Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост и през 2014 година“  от 4 до 7 август 2015 г. в гр. Банско се проведе работна среща на ръководителите на структурни звена към  Сдружение SOS Детски селища България. Съдържанието на обучението бе с фокус „Организационно преструктуриране и управление на промяната“ .

Ръководителите на структурни звена са изключително  важни в процеса на въвеждане на организационни промени и за тях е от особено значение  да осъзнаят, осмислят и управляват адекватно съответните процеси. Обучението допринесе за надграждане знанията на тази ключова професионална група служители, допълвайки информацията, придобита по време на работната среща, проведена през лятото на 2014 г. съгласно дейност 3.1. на същия проект.

Обратната връзка от страна на участниците отразява висока степен на удовлетвореност и оценка за своевременност и адекватност на обучението спрямо техните професионални нужди.

Проектът стартира в началото на март 2014 г. и е с продължителност 18 месеца. Финансиран е по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Целта му е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията.

Целите и дейностите на Проекта кореспондират пряко с основната цел на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се отнася до укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.