20120302_02

На 2 март 2012 година в Община Трявна се подписа Споразумението за партньорство между Община Трявна и SOS Детски селища България по изпълнение на проекта “И аз имам семейство” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001 – 5.2.11 “Приеми ме”.

Община Трявна е партньор, заедно с 81 други общини на Агенция за социално подпомагане.

Считам, че сме “привилегирована” община, защото в процеса на изпълнение на проекта ще бъдем подкрепяни от организация като SOS Детски селища България, доказала се в годините и в страната като предоставяща семейна грижа с високо качество.” – заяви кметът на Общината инж. Драгомир Николов при подписването.

Реализирането на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, и на деца в риск от изоставяне е голямата цел на проекта, който SOS Детски селища България ще подкрепи и в общините Габрово, Радомир, София.

С опита, който имаме в семейния тип грижа в Детските селища и в работата на SOS центровете за обществена подкрепа, с компетентността на социалните ни работници от години с целевите групи очакваме успешна реализация на проекта и утвърждаване на финансовите стандарти за услугата “приемна грижа”.

Проектът “И аз имам семейство” е в пряко съответствие с Националната стратегия “Визия за деинституционализацията на децата в България”, приета на 24 февруари 2010 г. от Министерски съвет и Плана за действие за нейното изпълнение. Проектът “И аз имам семейство” се основава на политика в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. Тази политика е основана и на зачитане на правата на детето, нормите, стандартите и принципите на универсалност, неделимост и недискриминация, като същевременно се характеризира с висока чувствителност, гъвкавост и подготвеност за посрещане на предизвикателства.

Заложената в проекта стратегия за реализация на проектните дейности е насочена както към разширяване обхвата и постигане на високо качество на предоставяната услуга “приемна грижа”, така и към създаване на добри практики и тяхното устойчиво мултиплициране в условията на децентрализирано предоставяне на услугата.

Публикувано в: Новини