октомври 2015 г. – приключи изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост“. Проектът бе с продължителност 20 месеца. Финансиран бе по Програмата за подкрепа на НПО в България (http://www.ngogrants.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта му бе да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията. Информация за дейностите по проекта: http://sosbg.org/proekt-za-povishavane-na-kapaciteta/

2011 г. /януари – март/ – международен проект „Качество на грижата за децата в Европа“, реализиран с подкрепата на Програма „Изток-Изток: Партньорство отвъд границите” на Институт Отворено общество – София. Проектът е иницииран от Сдружение SOS Детски селища България, с участието на представители на Национални SOS Сдружения и НПО от осем държави – България, Чехия, Босна и Херцеговина, Полша, Латвия, Естония, Хърватска, Албания. Проектът е насочен към обмяна на опит и добри практики, с цел повишаване качеството на услугите за деца в съответните държави, както и подпомагане на процеса на Де-институционализация.

2010 г. – 2014 г. – Проект „Стъпки към самостоятелност“, разработен от SOS Детски селища Дания, реализиран от Сдружение SOS Детски селища България и SOS Детски селища Румъния, с финансовата подкрепа на Фондация Велукс, Дания. Основна цел на проекта е да се увеличи равнището на самостоятелност на уязвимите семейства и младежи, чрез осигуряването на допълнителни безвъзмездни средства, както и да се повиши капацитетът на организации и институции, предоставящи грижи и услуги за уязвими семейства и младежи. Чрез предоставяната безвъзмездна помощ, младежи и семейства в неравностойно положение имат възможност да получат достъп до работа, професионални курсове, стартиране на малък бизнес. Икономическата подкрепа позволява на младежи, които напускат грижа, и на семейства в неравностойно положение да си осигурят стабилни доходи в дългосрочна преспектива или да подобрят условията на живот и отглеждане на децата в семейството. Изграждането на капацитета на организации и институции цели повишаване на качеството на предоставяните услуги за уязвими деца и младежи и техните семейства. Към края на 2011 г. в рамките на проета са подкрепени 74 младежи и семейства и 9 организации. До края на изпълнението на проекта, възможност да бъдат подкрепени ще имат три пъти повече младежи, семейства и организации.

2009 г. – 2012 г. – Проект „Подкрепа при напускане на грижа” – международен застъпнически проект за правата на младежите, напускащи различни форми на грижа, който се реализира в 14 страни от Европа и Централна Азия. В България проектът се изпълнява под мотото на кампания „Аз съм от значение”, в периода 2010 г. – 2012 г. Кампанията цели да провокира в обществото ни дискусия за съдбата на младежите, които напускат грижа при навършване на пълнолетие, както и да фокусира вниманието на отговорните институции върху този проблем.

2009 г. /ноември/ – 2010 г. /декември/ – Проект „Инициатива за отговорно родителство”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, договор ПО2-14-00. Изпълняван на територията на гр. Велико Търново и още 4 населени места в общината – гр. Дебелец, с. Ресен, с. Водолей и с. Шереметя. Основна цел на проекта е развитие и прилагане на модел за ранна превенция на изоставянето на деца, чрез мобилизиране ресурсите на общността и  комплексна социална подкрепа на родители на деца в риск и тяхното обучение в модели за отговорно родителство. В резултат на изпълнението на проекта бе изработена програма за формиране на умения в отговорно родителство, която съдържа: Методика на груповата работа за трениране на родителски умения с теоретични и практически аспекти; Методическо ръководство с 10 разработени обучителни модула за групова работа с родители, с цел превенция на изоставянето; Наръчник по отговорно родителство. В рамките на проекта беше изградена мрежа от доброволци в гр. Велико Търново, гр. Дебелец, с. Шереметя, с. Ресен и с. Водолей, чрез която да се мобилизират ресурсите в непосредствената общност, където живеят децата и семействата в риск. Сформирана бе  подкрепяща група на доброволци, имащи възможността, желанието, ресурсите и отговорността да работят със семейства.

2008 г. /юли/ – 2009 г. /май/ – Проект „Надежда” – Малък семеен дом за деца между 3-18 години – Велико Търново, финансиран със средства по програма ФАР – Деинституционализация, чрез предоставяне на услуги в общността за рискови групи; № BG 2005/017-353.01.02-1.05, с продължителност 14 месеца. Основни дейности по проекта: семейно ориентирана грижа за деца; подкрепа на тяхното физическо, психическо и интелектуално развитие; подкрепа на социалната интеграция на децата; образование и обучение; изграждане на житейски умения; реинтеграция в родното семейство.

2008 г. – 2009 г. – Проект „В диалог с местната власт”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът бе с продължителност дванадесет месеца и се реализира на териоторията на три общини – Велико Търново, Русе и Радомир. Основната цел на проекта бе да се подпомогне местната администрация и структурите на гражданското общество при разработването на качествени общински стратегии и годишни планове за закрила на детето.

2007 г. /март/ – 2008 г. /юни/ – Проект „Шанс да остана в моето семейство – център за семейно консултиране и подкрепа за деца и семейства в риск” – гр. София е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма BG 2004/016-711.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, в партньорство с Фондация „За малките и за големите” и Фондация „Сирак”. В рамките на проекта бяха развити и предоставяни в общността интегрирани социални услуги – социално, психологическо и правно консултиране за деца в риск от 3 до 18 години и техните семейства на територията на град София, чрез изграждане на Център за семейно консултиране и подкрепа и мобилна социална работа. Проектът подкрепя общинските структури за закрила на детето чрез предоставянето на възможност за насочване на деца и семейства в риск. Проектът допринася за изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между НПО и отделите за закрила на детето. Дейностите по проекта подпомагат семействата в риск да развият своя капацитет да посрещат нуждите на своите деца, което ще предотврати отделянето на детето от семейната среда и настаняването му в институция.

2007 г. – 2008 г. – Партньор на Клуб Укрепване на развитието на гражданското общество по проект „Укрепване на НПО сектор в България“, по програма ФАР – Развитие на гражданското общество.

2005 г. – 2006 г. – Участие в застъпническа кампания на “Социални политики за решаване на практически проблеми при децентрализацията на социални услуги”, в рамките на програма на Институт “Отворено общество” – “Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България”. Сдружение SOS Детски селища България бе член на Платформа “Социални политики”, която обединява: Сдружение SOS Детски селища България, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Български център за нестопанско право, Фондация „Дива”, Фондация „ЕКИП”, Фондация „За нашите деца”, „Здравни проблеми на малцинствата”, Институт по социални дейности и практики, Каритас България, Международни социални служби България, Партньори България, „Помогни на нуждаещите се”, „Самаряни”, „Стъпка по стъпка”. В рамките на проекта бе създаден стратегически документ за 2009 г. „Бяла книга: ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи.“

2005 г. – Проект “Заедно с децата”, реализиран съвместно с фондация “За малките и за големите”, ДЦДУ  “Св. Мина”, за подкрепа и консултиране на деца с увреждания и техните родители.

2004 г. – 2008 г. – Програма “Подкрепа на семейството с цел превенция на изоставянето” – гр. София, гр. Божурище, гр. Трявна и гр. Габрово. Деца от 3 до 18 години в риск от изоставяне от гр. София, Божурище, Трявна, Габрово. Дейности: консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск, укрепване родителския капацитет на семействата, превенция на институционализацията на децата. Финансиран от SOS Children’s Villages International.

2004 г. – 2006 г. – Партньор в европейски проект “Качество за децата” /Quality4Children/, провеждан в 32 Европейски страни, с цел изработване на международни стандарти за качество на грижа за деца, отглеждани извън биологичното им семейство. Партньорски организации: международните организации ФИЦЕ, SOS Чилдренс вилиджис Интернационал и Международната организация по приемна грижа (IFCO).