Сдружение SOS Детски селища България започна работа по  Проект “Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността”.   Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Целта на проекта е развиване капацитета на общността и укрепване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за предоставяне на качествени социални услуги в общността, с фокус към малките населени места. Проектните дейности ще бъдат реализирани на територията на осем общини от страната: Столична, Радомир, Земен, Ковачевци, Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово и Трявна. Териториалният обхват е съобразен с наличните до момента ресурси от социални услуги в тези общини, както и с предварително проучване на нуждите от социални услуги в общността.

Ще бъдат изградени и обучени  четири Мобилни екипа, които  ще предоставят  гъвкави мобилни социални услуги за деца и семейства в риск, с възможност за ранна  интервенция, които поставят детето в центъра, отговарят в най-висока степен на неговите потребности, ангажират неговата активност и съдействат за предотвратяване на социалната изолация и загубата на независимост. Голяма част от съществуващите услуги в общините, обхванати по проекта, повече са фокусирани върху децата и по-малко се отнасят към родителите, а още по-малко се полагат усилия за работа с общността.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез мобилизиране ресурсите на общността, чрез създаване на мрежа от доброволци, предоставяне на подкрепа на семействата и децата в риск чрез специализирани мобилни услуги, както и сформиране на работна група от професионалисти, работещи в посока създаване на предложение  за Стандарт “Мобилна социална услуга за деца и семейства в риск”.

Работата по проекта е  съответствие с националната политика  за развитие на социални услуги в общността и намаляване институционалната грижа.

Проектът стартира на 01.09.2013г с продължителност 30 месеца.