Сдружение SOS Детски селища България се застъпва за правата на децата, лишени от родителска грижа, и тези в риск да загубят родителска грижа, чрез реализирането на застъпнически проекти и инициативи, самостоятелно или в партньорство с други заинтересовани страни. Чрез нашите действия ние се стремим да подкрепим децата и техните семейства в усилията им да подобрят условията на живот и да се справят с основните причини, застрашаващи тяхното благополучие. Ние се стремим децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят техните права.

Нашата работа е в духа на Конвенцията за правата на детето и е основана на принципите, очертани в Насоките за алтернативни грижи за деца. На международно ниво, SOS Children’s Villages International бе активен участник в изработването на Насоките за алтернативна грижа. SOS Детски селища България в партньорство с УНИЦЕФ реализира съвместна инициатива за превод на документа на български език и неговото отпечатване.

Застъпнически проекти:

„Подкрепа при напускане на грижа“

Международният застъпнически проект „Подкрепа при напускане на грижата” се реализира в 14 страни от Европа и Централна Азия, в т.ч. и България. Ключовите цели, които проектът си поставя, са следните: обмяна на знания и добри практики за процеса на напускане на грижа, подобряване на законодателните норми и практики, участие на младежи и тяхното овластяване.

Добре управляваният процес на напускане на грижата е знак за качество на алтернативната грижа, следователно застъпничеството за по-добри условия за излизане от системата на грижа върви ръка за ръка със застъпничеството за качествени стандарти на алтернативна грижа. Една от силните страни в дейността на Сдружение SOS Детски селища България е добрата подготовка на младите хора, отглеждани в алтернативна грижа, за един независим живот. В продължение на десетилетия, организацията отделя много време и ресурси в трупането на опит в процеса на подпомагане на младежите при напускане на грижата.

В България проектът се изпълнява в периода 2010 – 2012 г, под мотото на кампания „Аз съм от значение”. Кампанията цели да провокира в обществото ни дискусия за съдбата на младежите, които напускат грижа при навършване на пълнолетие, както и да фокусира вниманието на отговорните институции върху този проблем.

В рамките на кампанията „Аз съм от значение“ са реализирани следните основни дейности:

  • Проведени дискусии и конференции по проблемите, свързани с процеса на напускане на грижа;
  • Изработени послания под надслов „Аз съм от значение” от младежи, напускащи грижа, и организирана фотографска изложба;
  • Проучени добри практики;
  • Изготвени предложения за подобряване на законодателството и практиките.

„Качество за децата“

Проект „Качество за децата – Качествени стандарти за грижа за деца извън родното семейство” беше иницииран през лятото на 2004 г. от международните организации ФИЦЕ, SOS Children’s Villages International и Международната организация по приемна грижа (IFCO)[1]. Основната цел на проекта бе, на база Конвенцията на ООН за правата на детето, да се подобрят шансовете за развитие на децата и младите хора, когато са във форми на грижа, различни от грижата на родното семейство, чрез:

  • Събиране на добри практики
  • Разработване и прилагане на качествени стандарти
  • Създаване на Европейска мрежа от служители от системата за закрила на детето, органи, отговорни за политиката за деца, учени и хора, които работят на практика със стандартите за грижа за деца.

 

Участници в проекта бяха 32 страни в Европа. В Националния екип на България, който работи по проекта, взеха участие 15 експерти, представители на държавните институции и неправителствения сектор.

В резултат на изпълнението на проекта, на базата на лични истории на деца, отглеждани извън родното им семейство, както и на опита на професионалисти от цяла Европа, бяха изработени 18 стандарта в три групи: Вземане на решение и настаняване, Отглеждане и Напускане. На 13 юни 2007 г. беше направено представяне в Европейския Парламент.

Стандартите са преведени на български език и представени пред отговорните институции – Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане,  Държавната агенция за закрила на детето.

 

[1] Допълнителна информация относно трите организации можете да намерите на: www.fice-inter.org , www.ifco.info, www.soschildrensvillages.org.