Сдружение SOS Детски селища България подкрепя семействата да развият своя капацитет за закрила и грижа за техните деца и укрепва мрежата за защита на децата в риск и техните семейства в общността. Програмa „Подкрепа на семейството“ е насочена към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си. Предоставяната от нас социална услуга е „Център за обществена подкрепа“ в градовете София, Радомир, Велико Търново и Габрово.

Всеки от четирите Центъра за обществена подкрепа предоставя месечно пакет от социални услуги за 120 деца и 70 възрастни, грижещи се за тях, в три основни направления:

  • Гарантиране достъпа на децата до основни услуги, необходими за тяхното оцеляване и развитие, закрила и право на участие. Това включва образователна, здравна и психосоциална подкрепа, помощ за изхранване на децата; подобряване на условията на живот; както и подкрепа за установяване идентичността на детето. Тези услуги са насочени директно към децата.
  • Подкрепа на семействата да изградят капацитет, да закрилят и да се грижат за своите деца. Това включва подкрепа на полагащите грижи да развият своите родителски знания и умения, да осигурят постоянен източник на ресурси за осигуряване нуждите на техните деца сега и в бъдеще и да управляват своите ресурси ефикасно. Тези услуги достигат до децата чрез техните семейства.
  • Укрепване на системата за подкрепа за децата в риск и техните семейства в рамките на общността. На практика подкрепата се осигурява за членовете на обществото да се самоорганизират, така че да са в състояние да развият и изпълняват собствените си задължения по отношение нуждите на децата в риск и техните семейства. Тези услуги достигат до децата чрез тяхната общност.

Центровете за обществена подкрепа на Сдружение SOS Детски селища България предоставят услуги за деца и семейства в риск под формата на психо-социално консултиране, психологическа подкрепа, педагогическа подкрепа, групова работа за деца и техните родители, юридическа подкрепа, и съдействие в сферата на здравеопазването.

Център за обществена подкрепа гр. София стартира дейността си през януари 2007 г. В центъра се предоставят услугите: психо-социални консултации за деца; консултации с психолог и логопед, организират се групи за родители, с цел развиване на родителския капацитет и споделяне на опит. Провежда се и групова работа за деца, клиенти на центъра, и за деца, пребиваващи в Центровете за временно настаняване в гр. София. За нуждите на клиентите се  предоставя подкрепа и съдействие за гинекологични прегледи, с цел семейно планиране, и юридически консултации. Екипът подкрепя родителите в търсене на работа. През 2011 г., ЦОП гр. София към Сдружение SOS Детски селища България получи наградата на Софийския университет за „Най-добър базов специалист“ на годината.

Център за обществена подкрепа гр. Радомир стартира дейността си от януари 2008 г. Центърът предоставя индивидуална и групова работа с деца, които целят развитие и подобряване на уменията за комуникация и социално общуване. В Центъра се предоставят консултации за деца в риск и техните семейства от социални работници, психолог и логопед. Регулярно се организира и лятно училище за бъдещи първокласници – за деца, необхванати от образователната система, преди училищна възраст. На децата – клиенти се предоставя възможност за социализация в общността и чрез организираните съвместни празници с училища и детски градини от града и насърчаването им за включване в самодейни състави.

Център за обществена подкрепа гр. Велико Търново предоставя услуги за деца в риск и техните семейства в община Велико Търново от януари 2008 г. Центърът предлага психо-социална подкрепа, образователна и логопедична подкрепа за деца, групова работа за деца и родители. В резултат на реализиран проект «Инициатива за отговорно родителство», екипът е специализиран в групови тренинги за деца и родители от Велико Търново и местните общности в с. Ресен, с. Шереметя, с. Водолей и гр. Дебелец. Груповите тренинги разширяват познанията на децата и техните родители и формират нови нагласи и умения за живота. Към Центъра е изградена и устойчива мрежа от доброволци, чрез която да се  мобилизират ресурсите в непосредствената общност, където живеят децата и семействата в риск.

Център за обществена подкрепа гр. Габрово подкрепя деца в риск и техните семейства от януари 2007 г. на територията на Община Габрово и община Трявна. Децата в риск и техните семейства, клиенти на Центъра, получават специализирана подкрепа от страна на социални работници, психолог и логопед, за преодоляване на конфликтни и кризисни ситуации и развитие на социални умения. На децата, клиенти на проекта, се предоставя възможност да се включат в летни училища, осигуряващи им педагогическа подкрепа по време на ваканционния период.

Програма „Подкрепа на семейството“ се осъществява в партньорство с местните власти и партньори от други неправителствени организации и други структури, за да се гарантира, че са успешно включени в общността и в най-добрия интерес на децата.