Усилията на специалистите от сдружение SOS Детски селища България са насочени към индивидуалното развитие на всяко едно дете чрез:
– предоставяне на постоянна психологическа и психотерапевтична помощ
– работа със специален педагог
– логопедични консултации за преодоляване на говорни проблеми, затрудняващи общуването и учебния процес
– помощ по различните учебни предмети, извънкласни занимания и курсове за развитие на заложбите

Проектът цели да подсигури средства за дейности и специалисти, подкрепящи и насочващи развитието на над 500 деца от SOS приемните семейства в София, Перник и SOS детско селище Трявна, SOS младежките домове в София и Велико Търново, SOS малки семейни домове – Велико Търново и Габрово и SOS Центровете за обществена подкрепа в София, Габрово, Велико Търново и Перник.