Сдружение SOS Детски селища България осигурява семеен тип грижа за деца от 0-18 години, отглеждани извън родното семейство. Основополагащ принцип в грижата за децата и младежите е гарантиране правото на грижи, защитена среда и равен шанс в живота.

SOS детските селища дават възможност на деца, лишени от родителска грижа, да растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. В SOS детските селища отглеждаме деца, загубили родителска грижа, независимо от тяхната раса, пол, език, етнически и социален произход и религиозна принадлежност, давайки им възможност да живеят своя собствен живот с увереност в себе си и на базата на възприети ценности, които да им помагат по техния път към едно по-сигурно бъдеще и успешно интегриране в обществото.

SOS детското селище е общност, която обединява 12-13 семейни къщи. Във всяка семейна къща се отглеждат и възпитават 5-6 деца, момичета и момчета на различна възраст, много често родни братя и сестри. За тях се грижат SOS родители. Децата посещават училищата и детските градини в съответното населено място и са интегрирани в естетсвената си детска среда и местната общност.

В България са изградени две SOS детски селища:

SOS Детско селище Трявна е открито през 1993 г. В селището живеят дванадесет SOS семейства, като всяко обитава еднофамилна къща. Селището дава възможност за отглеждане и възпитание на 72 деца.

SOS Детско селище Дрен е открито през 1995 г., с тринадесет фамилни къщи, в които  се  отглеждат и възпитават 78 деца, от техните SOS родители.

В SOS детските селища работят квалифицирани екипи от педагози, психолози и социални работници, които организират и подпомагат училищната и извънкласна дейност на малките обитатели, грижат се за емоционалната им стабилност и следят за осигуряване на грижа в най-добрия интерес на всяко дете. И в двете SOS селища се създават възможности и среда за стимулиране и развитие на детското творчество и заложби – детски работилници за приложни изкуства, вокални групи за автентичен фолклор, детски хорове, музикални школи за свирене на различни инструменти, клубове по модерни и спортни танци, тренировки и състезания по футбол, баскетбол, лека атлетика, източни бойни изкуства, тенис на маса, шах и много други.

SOS семействата живеят заедно, като формират подкрепяща селищна среда, в която децата се радват на пълноценно детство. Семействата споделят опит и си помагат взаимно. Те са неразделна част от местната общност и дават своя принос за нейното развитие. Всяко дете постепенно поема активна роля в обществото чрез своето семейство, селище и общност.

SOS младежките домове са важно продължение на грижата в семейна среда, предоставена в SOS детското селище. Те осигуряват дом и грижа за младежи, израснали в SOS детското селище, и на други непълнолетни млади хора в риск, помагайки им за завършване на образование и постигане на увереност в собствените си сили. Младежките домове са изградени към всяко от SOS детските селища. В гр. Велико Търново са изградени два младежки дома през 2000 г. и 2005 г., които поемат децата след 14-годишна възраст от SOS Детското селище в гр. Трявна. В София младежките домове функционират от 2001 г. и 2005 г.

SOS младежкият дом е малка общност от 14-16 юноши и девойки, които живеят заедно под грижите на екип от възпитатели. Те представляват семеен тип среда в обикновени жилищни сгради, в района на града, с удобни транспортни връзки до средните училища, където учат децата, с възможности за спортуване, отдих през свободното време и здравни грижи.

Възпитателите в SOS младежките домове са професионално подготвени да работят с деца и младежи и работят в близко сътрудничество с SOS родителите и екипите на SOS детското селище. Младежите получават пълна подкрепа в процеса на планиране на бъдещето си и реализация на целите, които са си поставили. През почивните дни и ваканциите младежите се връщат в SOS семейството си и се радват на обичта на SOS родителите и SOS братята и сестрите си.

Малък семеен дом „Надежда“ гр.Велико Търново  предоставя семеен тип грижа за деца от 5 до 13-годишна възраст, в социално неравностойно положение, за които до момента на приемането им са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини, осиновяване или настаняване в приемно семейство или деца, временно изведени извън родното им семейство с ясна и реална перспектива за тяхната реинтеграция в семейната им среда. Малкият семеен дом „Надежда“ е социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“, която предоставяме в партньорство с Община Велико Търново като държавно делегирана дейност от 2009 г. В дома обгрижваме 8 деца от Велико Търново и областта.