dsc_0850_site

25/11/2016 – На 22 ноември в София се проведе национална заключителна конференция по проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа”.  В конференцията участваха деца и млади хора от Варна, София и Монтана, представители на социални услуги за деца, екипи по приемна грижа, колеги от Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, неправителствени организации и УНИЦЕФ.

През изминалите две години в Международната организация SOS Детски селища и в осем национални сдружения в България, Хърватия, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия и Румъния беше пилотирана обучителна програма за професионалисти, които работят с деца в алтернативна грижа за да прилагат в работата си подход, основан на правата на детето. У нас в обученията се включиха107 социални работници, педагози и приемни родители от София. Враца, Благоевград, Търговище и Габрово.

Въз основа на оценката на обученията изведохме национални препоръки:

– Всички професионалисти, които работят с деца в грижа да получават базисно и надграждащо обучение по права на детето.

– Обучения за реализиране правата на детето да бъдат включени в университетските програми и в програмите за следдипломна квалификация на специалистите, които работят с деца.

– Децата и младите хора да имат достъп до обучение за правата на детето с подходящи програми, които съответстват на възрастта и развитието на детето.

– Да се проведе проучване и анализ на информацията по отношение на съществуващи обучителни програми по правата на детето и добри практики.

Децата и младите хора също дадоха препоръки към възрастните: Да направим необходимото всички, които работят за деца и с деца, да познават и да спазват правата на детето във всекидневната си работа, защото няма алтернативно детство.

Публикувано в: Новини