Сдружение SOS Детски селища България е неправителствена организация, която осигурява директни услуги в областа на грижата, образованието и здравеопазването за деца в риск да загубят родителска грижа и тези, които са загубили родителска грижа. Основополагащ за дейността ни е подход, фокусиран върху детето, който предполага предоставяне на услуги или осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на всяко едно дете.

Политика Програма SOS Детско селище поставя фокуса върху развитието на детето като самостоятелен член на обществото, със собствен принос. Развитието на детето до неговия пълен потенциал, най-добре се реализира в грижовна семейна среда. Като признаваме ролята на детето в своето собствено развитие, както и ролята на семейството, общността, държавата и другите доставчици на услуги, ние работим съвместно с всички значими заинтересовани страни, за да намерим най-подходящия отговор на ситуацията на децата от нашата целева група. Поставяйки фокуса на нашата работа върху отделното дете и неговата неповторима индивидуалност, ние целим да осигурим по-голяма стабилност и още по-качествена грижа за децата.

Прилагането на Политика Програма SOS Детско селище насърчава холистичното и индивидуално развитие на децата, независимо дали в родното семейство, в SOS семейството, в приемно семейство или в друга семейна форма на грижа. Разработването на програмните интервенции и предприемането на конкретни действия се извършва, като се взема предвид специфичната ситуация и най-добрия интерес на детето.

Програмният подход обединява диференциран комплекс от услуги на определена територия (семеен тип грижа; подкрепа на деца и семейства в риск; образователна подкрепа и застъпничество за правата на детето) и ни позволява да идентифицираме нуждите на всяко отделно дете и да го подкрепим по най-добрия начин в съответствие с тях.

Идентифицирането на нуждите на децата от нашата целева група е системен и предварително планиран процес на проучване. На всеки четири години се провежда “Базиран на правата на децата анализ на децата в риск да изгубят родителската грижа или отглеждани без родителска грижа”. Aнализът има за цел идентифициране на причините, водещи до това деца да се отглеждат извън семейството или да са в риск да изгубят родителска грижа, както и основните нарушени права на децата и до какви последици води това. Изследването има за цел също да се очертае какви действия предприемат отговорните институции – правителствени, неправитествени; проблеми/предизвикателства, които те срещат; услугите за деца в риск от изгубване на родителска грижа, които е необходимо да се развият в бъдеще.

Преди стартирането на конкретни услуги/интервенции за деца и семейства, Сдружение SOS Детски селища България провежда Проучване на приложимостта на Програма SOS Детско селище в конкртния териториален регион на България. Целта на проучването е да се представи социалната ситуация на целевата група в региона към конкретния момент и да се анализират начините, по които са посрещнати нуждите й, както и да се дефинират най-необходимите видове интервенции и услуги.

Действайки “в най-добрия интерес на детето” ни ангажира да поддържаме и постоянно да подобряваме качеството на нашите услуги и интервенции. Още от самото начало на своята работа, Сдружение SOS Детски селища България полага усилия да гарантира и повиши качеството на своята работа, чрез разработване и прилагане на съответни стандарти във всички основни области. Управлението на качеството помага да се отговори на очакванията на всички заинтересовани страни. За да предоставим на децата, младежите, семействата и общността услугите и интервенциите, които най-добре отговарят на техните нужди, ние сме изправени постоянно пред отговорността да проверяваме дали сме постигнали или не нашите цели, които сме заявили в “Кои сме ние” и които са заложени в официалните политики. Управлението на качеството налага да се взимат под внимание много различни неща, с двойната цел да се посрещнат стандартите и се идентифицират предизвикателствата или нуждите от подобрение.