Сдружение SOS Детски селища България цели да подобри ситуацията на уязвимите деца и семейства по много начини и чрез работа с партньори на различни нива. Основните сфери на дейност са:

I. Директни услуги, които се предоставят с цел гарантиране правата на детето на оцеляване, закрила, развитие и участие.

Това винаги включва образование, с което се гарантира, че е оказана силна подкрепа на детето да развие знанията и уменията, които са необходими, за да стане самоподкрепящ се възрастен. Нашите образователни интервенции са насочени и към други деца в общността, чиито права на образование са нарушени.

II. Изграждане на капацитет в подкрепа на предоставящите грижа, семействата, общностите и други отговорни лица и доставчици на услуги, с цел развиване на отношение, знания, умения, ресурси, системи и структури за подкрепа и грижа за детето.

Като предоставяме обучения и споделяме знания с предоставящите грижа, семействата и другите отговорни лица и доставчици на услуги, ние ги подкрепяме в изграждането на техния капацитет за адекватна реакция на ситуацията на всяко дете.

Това включва подкрепата, оказана на отговорните лица и други доставчици на услуги в областта на грижата за деца, с цел насърчаване и осигуряване развитието на детето в грижовна семейна среда. Също така, доставчиците на образователни услуги получават подкрепа за развитие на капацитета за предоставяне на подобни услуги.

III. Застъпническите дейности целят да подобрят общите рамкови условия за децата в нашата целева група, като водят до промени в политиките и практиките. Ние информираме отговорните лица за техните задължения, и в частност правителството като основно отговорно лице. Ние промотираме качествената грижа от семеен тип сред другите доставчици на услуги в областта на алтернативните грижи за детето. Като активни участници в гражданското общество, ние инициираме и подкрепяме движения, които водят до устойчива социална промяна в полза на децата от нашата целева група.

Чрез предоставяните от нас услуги, ние целим да дадем адекватен отговор на нуждите на децата и техните семейства в три основни направления:

 

 

ГРИЖА: Пряка грижа, закрила, храна и подслон.

 

ОБРАЗОВАНИЕ: Формално и неформално образование.

 

ЗДРАВЕ: Превантивно и лечебно здравеопазване, психо-социална подкрепа.