Ние  вярваме, че развитието на детето се реализира най-добре:

  • в грижовна семейна среда
  • когато се подкрепя от силни социални мрежи
  • когато всички наши решения и действия са базирани на най-добрия интерес на детето
  • когато децата са включени в намирането на решения на предизвикателствата, пред които се изправят в техния живот

1. РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО В ГРИЖОВНА СЕМЕЙНА СРЕДА

Целта на нашата дейност е развитие на детето в грижовна семейна среда. В частност ние се стремим да представяме и опазваме елемента на „грижа” в семейната среда, така че всяко дете да има грижовен родител (или предоставящ алтернативна родителска грижа), който да направлява и подкрепя неговото развитие. Ние също така се стремим да направим възможно оставането на братя и сестри заедно, освен ако това не е против техния най-добър интерес. В грижовната семейна среда, семейството създава „дом”, в който децата имат истинско чувство на сигурност и принадлежност.

 

2. Мрежите за социална подкрепа на децата и техните семейства

Децата и техните семейства са част от общността. Като приемаме ролята, капацитета, ресурсите и съществуващите инициативи на всички релевантни заинтересовани страни в общността, ние работим заедно с тях, за да разработим здрави системи за социална подкрепа на децата и техните семейства. Посредством сътрудничество с правителството, общността и други отговорни лица, ние ги подкрепяме в изпълнението на техните задължения по отношение на децата. Като работим заедно с други заинтересовани страни, ние установяваме ясно различими социални „предпазни мрежи” и партньорства за защита и промотиране правата на децата.

 

3. НАЙ-ДОБРИЯТ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО

Анализът на положението на детето, преценката какво би било в неговия най-добър интерес, е отправната точка за намиране на правилната реакция на неговата ситуация. Като се базираме на този анализ и наличните ресурси, ние разработваме най-добрите решения и формираме „идеалните” реакции за децата в нашата целева група.

 

4. ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА В НАМИРАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, КОИТО СРЕЩАТ В ЖИВОТА СИ

Ние разбираме, че децата имат своята роля по отношение на собствените им нужди в процеса на развитие и при отстояване на правата си. Ние информираме децата и се консултираме с тях в процеса на вземане на решения, които се отразяват на живота им, като се отдава значение на вижданията, които изразяват, в зависимост от тяхната възраст, зрялост и способности. Децата получават възможност да изразят своите възгледи и да усвоят важни житейски умения като комуникация, сътрудничество и решаване на проблеми. Децата биват окуражени да поемат отговорност и да уважават правата на другите.